Category Archives: vesienhoitotoimikunnan muistiot

Vesienhoitotoimikunta kokoontui

Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunta piti kokouksen kahden vuoden tauon jälkeen. Toimikunta kävi aluksi Kalamäen kosteikolla, tutustui Kalamäen alueen luontorakenteisiin ja uuteen ilmeeseen ja vieraili Järvialtaalla. Kokous pidettiin Jäälinmajalla. Toimikunta arvioi, että Jäälinjärven kunto alkaa olla lähellä tavoitetilaa, ja hoidossa ollaan siirtymässä ylläpitovaiheeseen. Veden väriin voimakkaasti vaikuttavaa raudan kulkeutumista ei ole saatu hallintaan. Raudan prosessit vesistössä ja maaperässä ovat erittäin monimutkaiset, ja koko ketjun hallitsevia asiantuntijoita on Suomessa hyvin vähän. Yhdistys jatkaa pyrkimystään rautaan liittyvien ilmiöiden selvittämisessä yhteistyössä tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. Kokousmuistion voit lukea täältä: Tmk kokous 1-2020 muistio 150920.

Vesienhoitotoimikuntaan on kutsuttu asiantuntijoita mm. ELY-keskuksesta, Metsäkeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Oulun yliopistosta ja Oulun kaupungista ja ympäristötoimesta. Lisäksi toimikuntaan on kutsuttu mm. Kiimingin jakokunnan ja Kellon kyläyhdistyksen edustajat.

Väriero uuden Järvialtaan ja Jäälinjärven veden välillä on suuri. Järvialtaan tarkoitus on pidättää tuloveden mukana järveen kulkeutuvaa kiintoainetta.

 

Vesienhoitotoimikunta pohti Jäälinjärven tilaa

Pääosin asiantuntijoista koostuva Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunta piti vuotuisen kokouksensa, jossa käytiin läpi yhdistyksen tärkeimmät aktiviteetit kuluvan vuoden osalta. Pääasiallinen aihe oli vesistön tilan pohdinta melko kattavan analyysiaineiston pohjalta. Vaikuttavuustarkkailu osoittaa, että kosteikot vähentävät typen ja fosforin liukoisia osia Jäälinjärveen tulevasta vedestä. Kiintoaineen käyttäytyminen on erikoista. Vaikka kosteikoiden lietteenkeruualtaisiin kertyy huomattavasti lietettä, joka pumpataan sieltä pois, veden kiintoainepitoisuudet näyttävät lisääntyvän kosteikoiden kohdalla lämpimän veden aikana. Selitystä ilmiölle ei ole, mutta se liittynee raudan olomuodon muutoksiin. Toimikunta piti erittäin tärkeänä, että rautailmiöitä koskeva laaja tutkimussuunnitelma saisi rahoituksen. Suunnitelman ovat laatineet Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Pohjois-Pojanmaan ELY-keskus, Lapin yliopisto ja Luulajan yliopisto. Suunnitelmaa esitteli Markus Saari Oulun yliopistosta.

Jäälinjärven hoitokalastus on jatkunut. Aiemmasta poiketen särkikaloja on päätynyt hyötykäyttöön yli puolet. Toimikunta ideoi hyötykäytön lisäämismahdollisuuksia, kun yleinen kiinnostus särkikalojen käyttöön on kasvanut. Järven kalakannan rakenteen korjautuminen vaikuttaa ravintoketjuun, ja sillä puolestaan on merkitystä mm. haitallisten levien esiintymiseen. Kahtena viimeisimpänä kesänä sinilevähaittaa ei ole ollut, ja limalevähaittojen on koettu merkittävästi vähentyneen. Tätä ennen Jäälinjärvi on ollut vapaa sinilevästä vuonna 2008.

Vaikka pitkän aikavälin tarkastelussa Jäälinjärven vedenlaatuparametreissa ei ole merkittäviä muutoksia, toimikunta arvioi vesienhoitotoimenpiteet järven kannalta myönteisiksi. Vesienhoitotyö on saanut myös julkista tunnustusta. Viimeisen vuoden kuluessa yhdistykselle on myönnetty Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto sekä valtakunnallinen palkinto vuoden 2017 innostavasta vesistöteosta.

Kokousmuistion löydät täältä: Vesienhoitotoimikunnan kokous 1/2017

Vesienhoitotoimikunta kokoontui

Pääosin asiantuntijoista koostuva Kiimingin – Jäälin  vesienhoitotoimikunta piti vuotuisen kokouksensa, jossa käytiin läpi yhdistyksen tärkeimmät aktiviteetit kuluvan vuoden osalta. Hoitokalastuksen todettiin tuottaneen hyvää tulosta niin, että Jäälinjärven kalakannnan rakenne on nyt kunnossa. Kokkohaaran lietteenpoistojärjestelmä esiteltiin sekä kokouksessa että maastossa. Vesienhoitorakenteiden vaikuttavuuden seurantatulokset esiteltiin ja todettiin mm. näytteenotossa ja analysoinnissa esiintyvät ongelmat. Eniten keskuteltiin kiintoaineilmiöstä, joka on osoittautunut massiiviseksi. Toimikunta piti lietteen vähentämistä järveen tulevista vesistä erittäin tärkeänä. VYYHTI-hankkeen vetäjä Riina Rahkila esitteli vuoteen 2018 jatkuvan hankkeen. Vilkasta keskustelua käytiin siihen liittyvistä pienimuotoisista vesienhoitohankkeista myös Jäälinojan valuma-alueella.

Toimikunta oli tyytyväinen Jäälin vesistökunnostuksen etenemiseen ja sen tuottamiin tuloksiin. Kokousmuistion löydät täältä: Vesienhoitotmk kok 1-2016.

Kokouksen osanottajia tutustumassa Kalamäen kosteikkoon

Kalamäen kosteikkoon tutustuivat yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteeri opastuksella mm. Irmeli Ruokanen Suomen Metsäkeskuksesta ja Riina Rahkila ProAgriasta.

Vesienhoitotoimikunta kokoontui

Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunta, johon kuuluu asiantuntijoita mm. viranomisista ja tutkimuslaitoksista, kokoontui vuotuiseen kokoukseensa. Toimikunnalle raportoitiin yhdistyksen tapahtumia vuoden ajalta. Siinä keskeisellä sijalla olivat hoitokalastus, Kalamäen kosteikon rakentaminen sekä kosteikoiden vaikuttavuuden seuranta. Paljon keskustelua käytiin järveen tulevan veden mukana liikkuvasta rautasaostumasta, joka on osoittautunut ilmiönä erittäin massiiviseksi. Kokousmuistion voit lukea täältä: Vesienhoitotoimikunta 160915.

Vesienhoitotoimikunta kokoontui

Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunta piti yhteiskokouksen EAKR-hankkeen ohjausryhmän kanssa. Toimikunta sai katsauksen noin vuoden mittaiselta tapahtumajaksolta. Toimikunta halusi edelleen jatkaa kokoontumistaan samalla rytmillä ja katsoi, että toiminta tuottaa lisäarvoa useille tahoille. Toimikuntaan kuuluu asiantuntijoita mm. eri viranomaisista, tutkimuslaitoksista ja monista sidosryhmistä. Kokousmuistion löydät täältä: Vesienhoitotoimikunta 240914

Vesienhoitotoimikunnan kokous 1/2013

Aika:              16.9.2013 klo 14 Read the rest of this entry

Vesienhoitotoimikunta kokoontui ja tutustui rakenteisiin maastossa

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOTOIMIKUNTA, KOKOUS 2/2012

                       

 Aika                    18.10.2012 klo 10

Paikka                Jäälinmaja, Jääli Read the rest of this entry

Vesienhoitotoimikunnan kokous 1/2012

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOTOIMIKUNTA, KOKOUS 1/2012

Aika        19.6.2012 klo 13 Read the rest of this entry

Vesienhoitotoimikunnan kokous 3/2011

Aika: 16.11.2011 klo 9
Paikka:  Jäälinmaja, Jääli Read the rest of this entry

Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunnan kokous 2/2011

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOTOIMIKUNTA, KOKOUS 2/2011 (Muistioluonnos)

                          

 Aika: 16.8.2011 klo 9

Paikka: Jäälinmaja, Jääli Read the rest of this entry

%d bloggaajaa tykkää tästä: