Monthly Archives: syyskuu 2012

Särkikaloja vähennettiin taas

Ammattilaisten nuottasaalis oli tämän syksyn kaksipäiväisessä hoitokalastuksessa 600 kiloa särkeä ja pientä lahnaa. Viime vuoteen verrattuna saalis oli vaatimaton, noin neljäsosa. Silti se on merkittävä. Se vastaa ainakin puolta Jäälinjärven vuotuisesta kalankasvusta. Ensimmäisen päivän työstä puolet meni hukkaan, kun nuotta tarttui merkitsemättömään lämmönkeräysputkeen. Saaliskalat olivat nyt selvästi suurempia kuin vuosi sitten.

Yhdistyksen oma rysäsaalis kesän ajalta on noin kaksisataa kiloa särkikaloja. Puolet siitä saatiin Jäälinojan niskalta kutuvaelluksen aikana ja toinen puoli vähitellen kesän kuluessa.  Kesäsaaliskalojen koko oli pieni ja kappaleluku vastaavasti suuri.

Historiallinen hetki: vesi palautettiin Saarisenojaan

Saarisenoja on kuivatettu Saarisenojanniityn kohdalta puoli vuosisataa sitten. Tänään torstaina 27.9.2012 klo 12.02 vesi käännettiin takaisin Saarisenojan luonnonuomaan – tosin olennaisesti toisella tavalla kuin luonto oli sen aikanaan järjestänyt.

Kuivuneen luonnonuoman yläosaan rakennettiin mittava vesilintu- ja laskeutusallas. Siitä vesi jatkaa matkaansa läheisen suon yläreunaan kaivettuun jako-ojaan, joka ei johda mihinkään vaan levittää virtaavan veden kaltevan suon yläreunaan noin 300 metrin matkalle. Siitä vesi suotautuu suon pinnalla olevan kasvillisuuden ja turvekerroksen kautta satojen metrien matkan alapuolella olevaan, aiemmin kuivuneeseen luonnonuomaan. Pintavalutuksen tarkoitus on pidättää vedessä olevia epäpuhtauksia suoalueelle, missä kasvillisuus voi niitä hyödyntää.

Saarisenojanniityn pintavalutus on tärkeä osa kuluvana vuonna tehtävistä vesienhoitorakenteista. Hanketta edelsi patojen ja suisteiden rakentaminen Kokko-ojan haaraan. Lisäksi on rakennettu kaksi putkipatoa tasaamaan ojaston virtaamavaihteluita. Rakentamisen intensiivivaihe kaivinkonetta käyttäen kesti runsaan viikon. Talkootöissä oli koko rakentamisen ajan 2 – 4 miestä. Erikseen on tehty siistimistöitä suuremmilla porukoilla, ja niitä jatketaan vielä konetöiden päätyttyä.

Suunnitelmat ovat nähtävissä kokonaisuudessaan sivuston Vesien hoito -osiosta.

Katso video:  https://dl.dropbox.com/u/75409109/KosteikonViimeistely.m4v

Saarisenojan vesi on käännetty

Pintavalutuksen jako-oja. Vesi imeytyy oikealla olevan suon pintaan.

Saarisenojan lintuvesi- ja laskeutusallas on juuri valmistunut – vesi nousee

Tyytyväiset vesimiehet

Ihmeiden tekijät: Kalle ja kaivinkone

Rakentaminen alkoi hyvin

Kokko-ojan haaran suisteiden ”raakatyövaihe”  on valmistunut. Kone saapui kohteelle keskiviikkona 19.8. iltapäivällä. Perjantai-iltaan mennessä oli saatu rakennetuksi kaksi hirsirakenteista suistepatoa sekä Saarisenojan ja Kokko-ojan säätö- ja sulkupadot. Suisteet ovat kahden hirren korkuisia, ja niiden yhteispituus on 150 metriä. Rakentamisen ajan talkoovahvuus on ollut neljä miestä. Suisteiden tarkoitus on levittää Kokko-ojan ja Saarisenojan vesi virtaamaan hitaasti ranta-alueilla olevien tiheiden kasvillisuusalueiden kautta, jotta kiintoaines pidättyisi ranta-alueille.

Kokko-ojan haarassa on vielä paljon viimeistelytyötä. Täiden jälkien  siistiminen ja hyödyntämiskelpoisten puiden saattaminen kuljetuskuntoon vaativat vielä paljon talkootyötä.

Seuraavaksi kone siirtyy Saarisenojanniitylle rakentamaan suurta lintuvesi- ja  laskeutusallasta ja pintavalutuskenttää.

Saarisenojan säätöpadon rakentaminen alkamassa

Suisteiden rakentajia

Kokko-ojan säätöpatoa syntyy

Kokko-ojan suiste odottaa viimeistelyä ja vettä. Lopputilanteessa vesi virtaa hyvin ohuesti seinän yli ja valuu tiheän rantakasvillisuuden läpi takaisin ojaan.

Vesivisio keskusteltavaksi

Yhdistyksen hallitus hyväksyi 27.8. pitämässään kokouksessa vesivision luonnoksen vuoteen 2021. Visiossa hahmotellaan vesiympäristön laatua ja soveltuvuuttaa virkistyskäyttöön sen jälkeen, kun kunnostustoimet on saatu valmiiksi. Visiohahmotelma kuuluu:

Jäälinjärven yläpuolisella valuma-alueella on kaksi vesilintukosteikkoa, pintavalutuskenttiä ja muita vesienhoitorakenteita. Vesi on palautettu Saarisenojan alkuperäiseen uomaan Saarisenojanniityllä. Saarisenojan ja Kokko-ojan varrella on vaellus- ja hiihtoreitit, jotka johtavat Koiteliin sekä valuma-alueen metsä- ja suoalueille. Vaellusreitit toimivat maastotietopolkuina, ja siellä esitellään vesistöä ja vesienhoitoa, alueen asutushistoriaa, geologisia muodostumia, luontoyyppjeä ja niiden ominaispiirteitä sekä metsien hoitoa ja käyttöä. Reittien varrella on lintutorni, laavuja ja nuotiopaikkoja.

Kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutuminen Jäälinjärveen on pienentynyt kolmannekseen maksimista. Veden väriarvot ovat selvästi parantuneet. Limalevä- ja sinileväesiintymät ovat pääosin poistuneet eivätkä haittaa uimista tai muuta virkistyskäyttöä. Jäälinjärven kalastorakenne on terve, ja virkistyskalastukseen soveltuvat kalakannat ovat hyviä. Puusto ja muu rantakasvillisuus pehmentävät rakennetuja rantoja ja vähentävät järven rasitusta.

Jäälinjärvestä Jäälinojaan virtaavan veden laatu on hyvä. Jäälinojaan tuleva hulevesi-, jätevesi- ja hajakuormitus on pienentynyt eikä merkittävästi heikennä Jäälinojan alaosan veden laatua. Jäälinojan vesi soveltuu kauttaaltaan kasteluun, uimiseen ja peseytymiseen. Kalakannat voivat hyvin.”

Yhdistys ottaa mielellään vastaan palautetta visioluonnoksesta. Palautteen voi antaa joko suoraan yhdistyksen toimijoille tai tämän sivuston yhteystieto-osion kautta.

Vesienhoitoa esiteltiin Lioneille

LC Kiiminki – Jääli oli kutsunut Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen esittelemään vesienhoitoa klubin kokoukseen Jäälinmajalle 13.9.2012. Paikalla oli kolmisenkymmentä klubin jäsentä. Esittelydiat näet täältä: LC Kiiminki -Jääli

Kiimingin kunnanhallitus: Vesienhoitoyhdistykselle rahoitusta myös Uudesta Oulusta

Kiimingin kunnanhallitus on lähettänyt Oulun kaupungille ja Oulun Vesi Oy:lle kirjeen, jossa se tähdentää hyvin käynnistyneen vesienhoitotyön jatkumista keskeytyksettä myös kuntaliitoksen jälkeen. Kunnanhallitus toteaa, että yhdistyksen toiminta on ollut perustamisestaan lähtien määrätietoista, asiantuntevaa ja tehokasta. Kunnanhallitus esittää toiminnan rahoituksen turvaamista myös vuoden 2013 osalta. Lisäksi kunnanhallitus esittää Oulun Vesi Oy:lle Jäälinjärven kaakkoispuolen viemäröintisuunnitelman toteuttamista viipymättä. Kiimingin kunnan kirje on luettavissa täältä: Kiimingin kirje Oululle.

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on jo aiemmin lähettänyt Oulun kaupungille tukihakemuksen ja esittänyt Oulun Vesi Oy:lle viemäröinnin laajentamista Jäälinjärven koillispuolelle.

%d bloggaajaa tykkää tästä: