Category Archives: Toteutus

Tuhat tuntia talkoita

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen jäsenet tekivät vuonna 2018 kaikkiaan 1038 talkootuntia. Vesienhoitoon näistä kului 800 tuntia.  Eniten talkootunteja kului hallinnointiin ja bioremediaatiotutkimukseen, kumpaankin lähes 250 tuntia. Tutkimuksiin ja viestintään käytettiin noin 100 tuntia kumpaankin. Kunnossapitoon ja hoitokalstukseen kului yhteensä noin sata tuntia. Vesienhoidon liitännäishankkeena toteutettavaan Koiteli-reittiin yhdistyksen jäsenet käyttivät noin 250 tuntia. Tämä kului lähes kokonaan Kokkokankaan Taukolan rakentamiseen. Talkootöihin osallistui viisitoista yhdistyksen jäsentä.

Hallinnoinnin resurssitarvetta kasvatti Järvialtaan valmistelu. Oulussa järjestetyt Vesistökunnostuspäivät Kalamäki-vierailuineen lisäsivät viestinnä talkootunteja. Samaan suuntaan vaikutti myös koulujen kanssa lisääntynyt yhteistyö. Talkootuntimäärä jäi pienemmäksi kuin useimpina yhdistyksen toimintavuosina.

Talkootöiden tuntijakauman voit katsoa täältä: Talkoot 2018.

Metsäkeskus ei rahoita Järviallasta

Metsäkeskus on ottanut kannan, ettei se vie Jäälin Järvialtaan toteuttamista kilpailutukseen. Perustelut liittyvät pääasiassa Metsäkeskuksen sisäiseen byrokratiaan, mutta myös hanketta on epäilty sen vuoksi, että toteutustapa ei ole yleisesti käytetty. Metsäkeskus arvioi myös virheellisesti, että pääosa yksityismetsätalouden aiheuttamista ongelmista olisi jo hoidettu aikaisemmalla Kemera-rahoituksella. Liukoisten ravinteiden osalta tämä pitääkin paikkansa, mutta kiintoaineongelma ei ole poistunut eikä edes merkittävästi pienentynyt.

Vielä on epäselvää, voidaanko hanketta esittää Metsäkeskukselle rahoitettavaksi uudelleen. Myös muita rahoitusvaihtoehtoja selvitetään. Metsäkeskuksen kielteinen kannanotto saattaa vaikeuttaa hankkeen toteuttamista suunnitellussa aikataulussa ensi talven jäiltä.

Korteojaan uusi pato

Jäälinjärveen laskeva Korteoja on vuonna 2014 käännetty virtaamaan Korteojan kosteikon kautta. Tällöin pari sataa metriä pitkän vanhan uoman osan oli määrä jäädä kuivaksi. Kävi ilmi, että kuivattuun uomaan purkautui yhdestä pisteestä suuri määrä rautapitoista pohjavettä. Uomaan purkautuessaan pohjaveteen lieunnut rauta hapettui ja muodosti suuren määrän rautasaostumaa, joka vesivirran mukana kulkeutui Jäälinjärveen Korteojan kosteikon ohi. Nyt Korteojaan tehtiin pato pohjaveden purkupaikan alapuolelle, jolloin runsasrautainen pohjavesi joutuu kiertämään kosteikon kautta.

Korteojan vesi sameni työn aikana muutamaksi tunniksi. Työkohde oli laadultaan sellainen, ettei samenemista voitu välttää. Samentuman leviämistä Jäälinjärvessä vähensi  luonnostaan pieni Korteojan virtaama,  noin 30 litraa sekunnissa. Yhdistys pahoittelee, jos samea vesi on aiheuttanut jollekin haittaa. Kyselyjä ei ole tullut.

 

Jäälinjärven tulovedessä vähän kiintoainetta talvella

Jäälinjärveen laskevaan Saarisenojaan rakennettu Kokkohaaran lietteenkeruuallas pumpattiin tyhjäksi talven jälkeen. Lietetettä oli kertynyt vähän, vaikka edellisestä tyhjennyksestä oli aikaa yhdeksän kuukautta. Edellisen kerran allas pumpattiin tyhjäksi viime syyskuussa, jolloin allas oli ollut käytössä vain kolme kuukautta. Silloin altaan pohjalla oli noin puoli metriä paksu lietekertymä. Pumppaushavainnot vahvistavat edelleen käsitystä, että Jäälinjärven tulovesien suurimmat kiintoainemäärät esiintyvät loppukesällä.

Uusin tyhjennys paljasti suuren lehtikertymän altaan pohjalla. Lehdet voi poistaa vain koneella. Kesäolosuhteissa paikalle ei kuitenkaan koneella pääse.

Lietettä oli talven aikana kertynyt altaaseen vähän. Kuvan vasemmalla laidalla näkyy suuri lehtikertymä. Kuva 19.6.2017

Kesän jälkeen lietettä oli paljon. Kuva 14.9.2016

Kokko-ojan haaran lietteenpoistojärjestelmä käyttöön

Viime maaliskuussa Kokko-ojan haaraan rakennettu lietteenpoistojärjestelmä on otettu käyttöön. Osa maarakenteista jouduttiin tekemään jäätyneen suon päälle. Vettä ei voitu nostaa ennenkuin jäät penkereiden alla ovat sulaneet ja rakenteet hakeutuneet lopulliseen muotoonsa. Kevättulva aiheutti joitakin syöpymiä, jotka myös piti korjata ennnen käyttöönottoa. Nyt syöpymät on korjattu ja Saarisenojan pääpato ja Kokko-ojan pato on suljettu. Vesi virtaa lietteenkeruualtaan kautta ja poistuu pintavaluntana takaisin Saarisenojaan. Ylärinteeseen rakennettu lietteenkuivausallas otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun lietettä poistetaan keruualtaasta pumppaamalla.

Kokko-ojan haaran järjestely on viimeinen Jäälinjärven yläpuoliselle valuma-alueelle suunniteltu iso vesienhoitorakenne. Tästä eteenpäin rakenteita on tarpeen käyttää, hoitaa ja pitää kunnossa. Vaikuttavuutta seurataan vesianalyyseillä lähivuosien ajan, sillä vesiympäristön sopeutuminen muutettuun tilaan kestää pitkään.

Otto Moilanen ja Matti Kaskentola korjaavat Saarisenoja padon pään syöpymää

Otto Moilanen ja Matti Kaskentola korjaavat Saarisenoja padon pään syöpymää

 

Lietteenkeruuallas täyttymässä. Saarisenojan uoma on taustalla. Vesi virtaa altaasta alkuperäiseen uomaan pintavaluntana, ja liete laskeutuu altaan pohjalle

Lietteenkeruuallas täyttymässä. Saarisenojan uoma on puustokaistaleen takana. Vesi virtaa altaasta alkuperäiseen uomaan pintavaluntana, ja liete laskeutuu altaan pohjalle.

Kalamäki loistaa Rantapohjan pääkirjoituksessa

Rantapohjan toimittaja Teea Tunturi on vaikuttunut Kalamäestä. Lehden pääkirjoituksessa Teea tuo esiin Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen viisivuotisen työn, joka yhdistyy Kalamäen alueen vanhaan asutushistoriaan. Kirjoitus on heino ja herkkä kuvaus siitä, millaisiin mietteisiin ulkoilija saattaa Kalamäessä uppoutua. Lue kirjoitus täältä: Rantapohja 260416

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokko-ojan haaran lietteenpoistojärjestelmä valmis

Kokko-ojan haaran lietteenpoistojärjestelmän sillat valmistuivat tänään. Lietteenkeruualtaan ja lietteenkuivatusaltaiden patojen yli rakennettiin hoitosillat. Kokko-ojan yli rakennettiin mönkijällä ja moottorikelkalla kuljettava silta ojan takana sijaitsevien vesienhoitokohteiden huoltoa, tarkkailua ja ylläpitoa varten. Kokko-ojan haaran rakenteet ovat valmiit otettavaksi käyttöön. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta kesällä, kun jäät kaikkien maarakenteiden alta ovat sulaneet ja virtaukset voivat toimia suunnitellulla tavalla.

Kosteikkoaluetta pyritään vielä siistimään ja ylimääräiset rakennustarvikkeet kuljetetaan pois. Kesäaikaiselle huoltoreitille rakennetaan myöhemmin vielä yksi silta suuren metsäojan yli.

Kokko-ojan silta

Kokko-ojan silta

Otto Moilanen ja Matti Kaskentola sekä sillanrakennuskalustoa

Otto Moilanen ja Matti Kaskentola sekä sillanrakennuskalustoa

Etualalla lietteenkuivatusaltaan pato ja taustalla lietteenkeruualtaan pato. Taaempana näkyy lietteenkeruualtaalle johtava uusi kanava

Etualalla lietteenkuivatusaltaan patosilta ja taustalla lietteenkeruualtaan patosilta. Taaempana näkyy lietteenkeruualtaalle johtava uusi kanava

Kokko-ojan haaran vesirakenteet valmiit

Kokko-ojan haaran lietteenpoistojärjestelmän maa- ja patorakenteet valmistuivat tänään. Käyttöönoton jälkeen Saarisenojan vesi ohjautuu uutta uomaa pitkin lietteenkeruualtaaseen, mistä se palaa pintavaluntana takaisin Saarisenojaan. Lietekertymä poisteteen altaasta pumppaamalla. Sitä varten rakennettiin ylemmäksi rinteeseen lietteenkuivausallas, johon lietteinen vesi pumpataan. Pumppauksen ajaksi lietteenkeruualtaan pato suljetaan ja virtaus ohjataan pääpadon avulla lietealtaan ohi suoraan vanhaan uomaan.

Järjestelmä otetaan käyttöön vasta kesällä, sillä osa maarakenteista on tehty jäätyneen suon päälle. Järjestelmä toimii vasta, kun kaikki jäät ovat sulaneet.

Intensiivivaihe kesti vajaan viikon. Tämän jälkeen rakennetaan vielä neljä siltaa patojen ja uomien yli. Kantavat rakenteet ovat paikalla, mutta niiden asentaminen vaatii vielä käsityötä. Siltojen kannet tehdään lopuksi.

Vesi ohjataan aiemmin rakenntulla pääpadolla uuteeen uomaan (kuvassa oikealla)

Vesi ohjataan aiemmin rakenntulla pääpadolla uuteeen uomaan (kuvassa oikealla)

 

Uusi uoma johtaa lietteenkeruualtaaseen, jonka pato näkyy kuvan oikeassa reunassa

Uusi uoma johtaa lietteenkeruualtaaseen, jonka pato näkyy kuvan oikeassa reunassa

Lietteenkeuruuallas. Käyttöönoton jälkeen vesi nousee altaassa ja siihen johtavassa uomassa noin 60 senttiä

Lietteenkeuruuallas. Käyttöönoton jälkeen vesi nousee altaassa ja siihen johtavassa uomassa noin 60 senttiä

Kuvan vasemmassa reunassa näkyy lietteenkuivausallas, johon liete pumpataan oikealla näkyvästä lietteenkeruualtaasta

Kuvan vasemmassa reunassa näkyy lietteenkuivausallas, johon liete pumpataan oikealla näkyvästä lietteenkeruualtaasta

Kokko-ojan haaran työ on edennyt hyvin

Kokko-ojan haaran lietteenpoistojärjestelmään kuuluva lietteenkuivausallas valmistui tänään. Seuraavaksi rakennetaan lietteenkeruuallas kuvassa näkyvän kuivausaltaan penkereen taakse. Lietteenkeruualtaaseen johtava kanava on jo valmis. Aiemmin rakennettua patoa on samalla vahvistettu. Kokko-ojan yli rakennetaan vielä mm. rakenteiden huoltoa palveleva silta.

Lietteenkuivausallas. Lietteen laskeuduttua vesi lasketaan pois altasta taustalla näkyvän padon avulla

Lietteenkuivausallas. Lietteen laskeuduttua vesi lasketaan pois altasta taustalla näkyvän padon avulla

Kokko-ojan haaraan rakennetaan lietteenpoistojärjestelmää

Talvirakentaminen alkoi Kokko-ojan haarassa tänään. Aiemmin rakennettua pintavalutusaluetta täydennetään lietteenpoistojärjestelmällä, johon kuuluu lietteenkeruuallas ja lietteenkuivatusallas sulkupatoineen. Saarisenojan virtaus ohjataan lietealtaan kautta. Altaaseen laskeutuva liete poistetaan ajoittain tyhjentämällä allas pumppaamalla ylemmäksi rinteeseen rakennettavaan lietteenkuivatusaltaaseen. Siitä vesi poistuu hiljalleen pintavirtauksena, jolloin liete tiivistyy altaan pohjalle ja voidaan tarvittaessa poistaa kaivinkoneella.

Kanava- ja patorakenteet vahvistetaan suodatinkankaalla, joka painotetaan murskeella. Sata tonnia mursketta on toimitettu autokuljetuksena metsäautotien varteen, mistä se siirretään traktorikuljetuksena kilometrin matkan työkohteelle. Rakentamisen arvioidaan kestävän noin viikon. Vastaava lietteenpoistojärjestelmä rakennettiin viime vuonna Kalamäen kosteikkoon.

 

Kokko-ojan haaran rakentamiskolonna lähdössä kohteella

Kokko-ojan haaran rakentamiskolonna lähdössä kohteella

 

%d bloggers like this: