Category Archives: Toteutus

Puita poistetaan vettyviltä alueilta

LumiForest Oy:n hakkuukone aloitti puiden poiston vettyneiltä alueilta Kalamäessä Saarisenojan varressa. Puiden poistaminen on tarpeen siksi, että Kalamäen kosteikko nostaa hieman vedenpintaa Saarisenojassa. Jo ennestään veden vaivaamat alueet eivät enää sovellu puiden kasvatukseen vaan muuttuvat kosteikoksi.

Puita poistetaan parin hehtaarin alueelta. Hakkuu oli tarkoitus tehdä jo viime talvena, mutta huonojen kantavuusolojen vuoksi työ siirtyi. Kantavuusolot ovat nyt hyvät.

Kalamäen lisäksi puita poistetaan Kokko-ojan haarasta. Sinne jää moton jälkeen vielä pienpuuta, jota on tarkoitus poistaa talkoilla. Kokko-ojan haaraan on tarkoitus rakentaa lietteenkeruuallas talven lopulla.

Talkoopanos pieneni – silti mittava

Jäälin vesien hoitoon käytettiin 1130 tuntia talkootyötä vuonna 2015. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni lähes 600:lla tunnilla, mutta vuosi 2014 olikin poikkeuksellinen; silloin muun muassa tuotettiin Vesienhoidon käsikirja. Vuonna 2015 talkoisiin osallistui 19 henkilöä.

Päättyneenä vuonna suurin talkoopanos, lähes 500 tuntia,  kohdistui Kalamäen kosteikon rakentamiseen. Muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimia olivat hoitokalastus ja rakenteiden  hoito ja kunnossapito. Näihin käytetiin yhteensä lähes 200 tuntia. Viestinnän talkoopanos oli suuri siksi, että tuotettiin yhdistyksen toimintaa esittelevä video ja uusittiin yhdistyksen yleisesite. Myös vierailuja oli useita. Hallinnon talkoopanoksesta puolet muodostuu kokouksista ja toinen puoli mm. asiakirjojen laadinnasta, rahoituksen hankinnasta, viranomaisyhteydenpidosta sekä monenlaisista ”junailuista” ja valmisteluista.

Talkoiden jakautuminen eri osatehtäviin käy ilmi oheisesta graafista Talkoot 2015

Viranomaisille ilmoitus Kalamäen kosteikon valmistumisesta

Kalamäen kosteikon lupapäätöksen edellyttämä valmistumisilmoitus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun seudun ympäristötoimelle: Valmistumisilmoitus . llmoitukseen on liitetty työnaikaisen vesistötarkkailun tulokset. Samalla on tehty esitys vedenkorkeuden tarkkailemisesta lupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Kalamäen kosteikko käytössä

Kalamäen kosteikko otettiin lopullisesti käyttöön keskiviikkona 9. syyskuuta. Maapadon ohitusputki suljettiin, jolloin vesi alkoi virrata padon yli. Myös tulvapato suljettiin, jolloin vesi nousi koko kosteikkoalueella lopulliseen korkeuteen. Saarisenojan virtaama on pouysjakson aikana alentunut noin sataan litraan sekunnissa, mikä vastaa tavanomaista kesätilannetta. Tämä vesimäärä mahtuu kulkemaan koko systeemin läpi ilman ohijuoksutusta. Nyt jäädään odottamaan kosteikon kasvillisuuden sopeutumista uuteen tilanteeseen. Vaikutustarkkailua jatketaan. Lähipäivinä otetaan vielä yhdet vesinäytteet, ja ohjelmaa jatketaan tulevana suvena.

Kun maapadon ohitusputki suljettiin, vesi alkoi virrata padon harjan yli

Kun maapadon ohitusputki suljettiin, vesi alkoi virrata padon harjan yli . Alapuolelle muodostuu vaahtoa.

Virtaus keskittyy pääasiassa ns. alivirtaam-aukkoon. Tulva-aikana vesi valtaa koko padon hajan

Virtaus keskittyy pääasiassa ns. alivirtaama-aukkoon. Tulva-aikana vesi valtaa koko padon harjan.

 

 

Kalamäen lietteenpoistojärjestelmä testattu

Kalamäen kosteikkoon on rakennettu padoilla suljettava lietteenkeruuallas, johon kertyvä liete poistetaan pumppaamalla. Kesätulvan vuoksi oli epäselvää, kertyisikö lietettä, kun virtausnopeudet olivat moninkertaiset tavalliseen kesään nähden. Altaan padot suljettiin pumppauksen alussa. Allasta ei saatu täysin tyhjäksi, sillä ylävirranpuoleisessa padossa, joka joutuu kovalle rasitukselle, ilmeni haitallista siirtymää. Vesi aleni kuitenkin normaalivesipinnasta runsaan metrin, ja pohjalle jäi vettä runsas puoli metriä.

Pumpattaessa todettiin, että altaaseen oli kertynyt valtavasti lietettä. Varsinkin pohjan lähellä kertymä oli niin tahmeaa, ettei se siirtynyt veden mukana ilman sekoittamista. Liete pumpattiin kuivumaan läheiselle suolle.  Lietteenkeruumenetelmä osoittautui siis toimivaksi. Kalamäessä kiintoainesta laskeutuu lisäksi lietteenkeruualtaan alapuoliseen uomastoon.

Saadun kokemuksen perusteella tulee harkittavaksi, olisko Kokko-ojan haaran pintavalutusalue varustettava vastaavanlaisella lietteekeruujärjestelmällä.

Pohjan lähellä tahmeaa lietettä oli paksuna kerroksena

Pohjan lähellä tahmeaa lietettä oli paksuna kerroksena

Lietettä kertyy myös altaan luiskille

Lietettä kertyy myös altaan luiskille

Liete pumpataan kuoppaan, josta putki siirtää sen läheiselle suolle

Liete pumpataan kuoppaan, josta putki siirtää sen läheiselle suolle.

Putki purkautuu läheiselle suolle

Putki purkaa.

Lietteen poistumista tehostetaan sekoittamalla vettä perämoottorilla

Lietteen poistumista tehostetaan sekoittamalla vettä perämoottorilla

 

 

Kalamäen pato ja tulva-aukon silta valmistuivat

Kalamäen työt ovat jatkuneet ongelmitta. Maapadon muotoilu ja kiviverhous valmistuivat torstaina, samoin lisätulva-aukon silta. Vesi alkaa virrata padon yli ensi viikolla, kun lietteenkeruuallas on tyhjennetty. Konetöitä jatketaan vielä perjantaina. Talkootöitä jatketaan rakentamalla vanhaan ”isännättömään” siltaan uudet kaiteet. Ylivuotopadon eroosiosuojausta parannetaan ja muutamia puuttuvia rakenteiden osia asennetaan. Sen jälkeen tehdään loppusiivous.

Patoa valmistuu

Patoa valmistuu

Otto naulaa uuden sillan kansilankkuja

Otto naulaa uuden sillan kansilankkuja

Valmis pato

Valmis pato

Pato ja silta valmiina

Pato ja silta valmiina

 

Kalamäen viimeistely käynnissä

Työt Kalamäen kosteikolla jatkuivat talvirakentamisen jälkeen tiistaina 1.9. Perusedellytys on virtaamien pienentyminen pitkälle elokuuta jatkuneen tulvan jälkeen. Keskiviikkoiltaan mennessä on rakennettu lietteenpumppausreitti läheiselle suoalueelle, tuettu lietteekeruualtaan ylempi pato, korotettu Kalamäen tie painumisen jälkeen suunnittelukorkeuteen, tasoitettu läjytysalueet ja aloitettu lisätulva-aukon rakentaminen. Seuraavaksi muotoillaan sillan yläpuolella oleva tiepenger padoksi ja verhoillaan kivillä sekä rakennetaan puusilta lisätulva-aukon yli. Kosteikkoalueen yläpäässä kunnostetaan vielä joitakin rakenteita. Konetyöt valmistuvat tällä viikolla.

Rakennustöiden valmistuttua lietteenkeruuallas tyhjennetään ensimmäisen kerran pumppaamalla. Sen perustella voidaan tehdä päätelmiä lietteenkeruujärjestelmän toimivuudesta. Pumppauksen päätyttyä vesi nostetaan lopulliseen korkeuteen ja padon ohitusputki suljetaan, jolloin vesi alkaa virrata kivipadon yli.

Lisätulva-aukon välipilareita pystytetään

Lisätulva-aukon välipilareita pystytetään

 

 

Kalamäen töitä jatkettiin sittenkin

Kalamäen kosteikon talvityöt ehdittiin jo lopettaa, kun puiden poisto yhden kiinteistön kohdalla viivästyi. Puuttuvat työt varauduttiin tekemään seuraavana talvena. Puut saatiin sittenkin poistetuksi ennen kuin kaivukone ehti lähteä. Niinpä kosteikko voitiin saattaa muotoilun osalta lopulliseen kuntoon. Jatkotöihin kuului myös ylivuotopadon rakentaminen. Pato koostuu yhdestä syvästä virtausaukosta ja kahdesta pitkästä säädettävästä virtausreunasta, joiden yli vesi virtaa aina kun on tulva. Virtausreitit nykyisessä väliaikaisessa tilanteessa, käyttötilanteessa ja tulvatilanteessa käyvät ilmi täältä: Virtausreitit .

Kosteikko on hyvin monimuotoinen ja maisemallisesti mielenkiintoinen matalikkojen, avovesialueiden, pintavalutuksen ja patojen yhdistelmä. Ensi kesänä Kalamäen sillan yläpuolella oleva penger viimeistellään padon muotoon ja verhoillaan kivillä. Myös kaivujälkiä siistitään. Kosteikko otetaan lopullisesti käyttöön sulkemalla nykyinen kosteikon ohitusreitti sekä padon ohitusputki.

Ylivuotopato ohjaa tulvavedet väljemmälle virtausreitille

Ylivuotopato ohjaa tulvavedet väljemmälle virtausreitille

Ensimmäiset asukkaat ovat jo täällä

Ensimmäiset asukkaat ovat jo täällä

Ja lisää tulee perässä

Ja lisää tulee perässä

Kalamäen talvityöt valmistuivat

Kalamäen kosteikkoalueen järjestelyt ovat valmiit. Vesi virtaa vielä väliaikaista reittiä. Käyttötilanteessa vesi virtaa mm. pintavalutusalueen  läpi. Tämä alue on vielä paksun jään ja lumen vallassa. Sinne voidaan johtaa vettä vasta sulan kauden aikana. Kosteikkoalueen osat, muotoilu ja virtaukset  käyvät ilmi liitekartasta Kalamäki virtausreitit . Kartalle on merkitty punaisella viivalla nykyinen virtausreitti ja sinisellä virtausreitti käyttötilanteessa.

Kesän tulleen nykyinen sillan yläpuolelle rakennettu louhospenger, joka toimii patorunkona,  muotoillaan padoksi ja verhoillaan alueelle varastoiduilla kivillä. Sen jälkeen ohituskaivo suljetaan, ja vesi alkaa virrata padon yli. Myös kaivumaiden läjityksiä muotoillaan tarpeen mukaan, kun massojen seassa olevat jäälohkareet ja lumi ovat sulaneet.

Töitä tehtiin kahdellakin koneella

Töitä tehtiin kahdellakin koneella

Viimeiset kauhanvedot

Viimeiset kauhanvedot

 

 

 

Kosteikkoa rakennetaan pitkällä puomilla

Kalämäen kosteikon rakentaminen jatkuu Saarisenojan pohjoispuolella, mihin syntyy laaja avovesialue. Osa siitä jää matalaksi ja tavoite on, että siihen syntyisi runsaasti kasvillisuutta. Kaivinkoneeseen vaihdettiin pitkä puomi, jolla kaivu ja maiden siirto onnistuu paremmin kuin perusvarustuksella. Pitkän puomin ulottuvuus on jopa 17 metriä.

Talvityöt Kalamäessä valmistunevat tällä viikolla. Viime maanantaina Saarisenojaan voimalinjan kohdalle tehtiin pieni hirsirakenteinen pohjakohouma.

Kaivinkoneen pitkä puomi toimii laajan vesialueen rakentamisessa hyvin.

Kaivinkoneen pitkä puomi toimii laajan vesialueen rakentamisessa hyvin.

Kosteikon pohjoislaitaan syntyy vaihteleva vesialue

Kosteikon pohjoislaitaan syntyy vaihteleva vesialue

Osa vesialueesta jätetään matalaksi jotta se kasvittuisi

Osa vesialueesta jätetään matalaksi jotta se kasvittuisi

 

Vanha kaivettu uoma yhdistetään uuteen

Vanha kaivettu uoma yhdistetään uuteen

%d bloggers like this: