Monthly Archives: maaliskuu 2015

Kalamäen talvityöt valmistuivat

Kalamäen kosteikkoalueen järjestelyt ovat valmiit. Vesi virtaa vielä väliaikaista reittiä. Käyttötilanteessa vesi virtaa mm. pintavalutusalueen  läpi. Tämä alue on vielä paksun jään ja lumen vallassa. Sinne voidaan johtaa vettä vasta sulan kauden aikana. Kosteikkoalueen osat, muotoilu ja virtaukset  käyvät ilmi liitekartasta Kalamäki virtausreitit . Kartalle on merkitty punaisella viivalla nykyinen virtausreitti ja sinisellä virtausreitti käyttötilanteessa.

Kesän tulleen nykyinen sillan yläpuolelle rakennettu louhospenger, joka toimii patorunkona,  muotoillaan padoksi ja verhoillaan alueelle varastoiduilla kivillä. Sen jälkeen ohituskaivo suljetaan, ja vesi alkaa virrata padon yli. Myös kaivumaiden läjityksiä muotoillaan tarpeen mukaan, kun massojen seassa olevat jäälohkareet ja lumi ovat sulaneet.

Töitä tehtiin kahdellakin koneella

Töitä tehtiin kahdellakin koneella

Viimeiset kauhanvedot

Viimeiset kauhanvedot

 

 

 

Kosteikkoa rakennetaan pitkällä puomilla

Kalämäen kosteikon rakentaminen jatkuu Saarisenojan pohjoispuolella, mihin syntyy laaja avovesialue. Osa siitä jää matalaksi ja tavoite on, että siihen syntyisi runsaasti kasvillisuutta. Kaivinkoneeseen vaihdettiin pitkä puomi, jolla kaivu ja maiden siirto onnistuu paremmin kuin perusvarustuksella. Pitkän puomin ulottuvuus on jopa 17 metriä.

Talvityöt Kalamäessä valmistunevat tällä viikolla. Viime maanantaina Saarisenojaan voimalinjan kohdalle tehtiin pieni hirsirakenteinen pohjakohouma.

Kaivinkoneen pitkä puomi toimii laajan vesialueen rakentamisessa hyvin.

Kaivinkoneen pitkä puomi toimii laajan vesialueen rakentamisessa hyvin.

Kosteikon pohjoislaitaan syntyy vaihteleva vesialue

Kosteikon pohjoislaitaan syntyy vaihteleva vesialue

Osa vesialueesta jätetään matalaksi jotta se kasvittuisi

Osa vesialueesta jätetään matalaksi jotta se kasvittuisi

 

Vanha kaivettu uoma yhdistetään uuteen

Vanha kaivettu uoma yhdistetään uuteen

Hallituksen kokous 3/2015

Yhdistyksen hallituksen kolmas kokous pidettiin 11.3.2015. Kokouksen pääasia oli vahvistaa talvirakentamisen kohteeet ja toteutustapa. Kokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä: VHY hallitus ptk 3-2015.

Uusi vesireitti auki Kalamäessä

Osa Saarisenojan virtauksesta käännettiin uudelle rakennetulle reitille perjantaiaamuna. Osa vedestä virtaa edelleen vanhaa uomaa pitkin. Vanha uoma sulkeutuu kokonaan ensi viikon loppupuolella lukuun ottamatta tulvavesiä, jotka edelleen pääsevät vanhalle reitille.

Välittömästi uuden reitin avauduttua Saarienojan vedessä näkyi samentumaa. Sillan kohdalla, jossa siis on sekoittuneena vanhan ja uuden uoman vesi, samentuma ei ollut dramaattista. Uusi uoma on mitoitukseltaan väljä ja virtausnopeus pieni. Tämä hillitsee irtonaisten partikkeleiden sekoittumista veteen. Työn aikana vesinäytteitä otetaan kaksi kertaa viikossa. Seuraaava näyte otetaan maanantaina. Viikonlopun aikana näytteitä ei voi ottaa, koska laboratorio ei niitä tutki.

Kaivun jälkeen uuden uoman pinnalla kellui runsaasti jääpaloja, joihin oli jäätynyt turvetta. Jotta nämä eivät kulkeutuisi Jäälinjärveen, uuteen alakanavaan asennettiin kelluva puomi (tukki), joka pidättä pintaroskan.

Työ jatkuu pohjoispuolen kaivuilla, mihin syntyy eri syvyisiä vesialueita. Virtaus oli tarpeen kääntää uudelle reitille ennen näitä kaivuja, jotta merkittäviä haitallisia vaikutuksia vesistöön ei syntyisi.

 

Lieteallas valmiina käyttöön

Lieteallas valmiina käyttöön

Kelluva puomi pysäyttää pintaroskan

Kelluva puomi pysäyttää pintaroskan

Yläkanava valmiina

Yläkanava valmiina

Rantapohja uutisoi näyttävästi Kalamäen rakentamisen

Rantapohja täytti pääuutissivunsa Kalamäen rakentamisella. Juttu kertoo laajasti ja monipuolisesti Jäälin vesien hoidosta. Lue juttu täältä: Rantapohja 190315

Kalamäkeen lietteenkeruujärjestelmä

Viime syksynä tehtiin havainto, että suuri määrä rautasaostumaa oli pysähtynyt uomiin rakennettuihin patoihin. Tästä syntyi ajatus varustaa Kalamäen kosteikko erityisellä lietteenkeruualtaalla, josta liete voidaan poistaa pumppaamalla. Altaan rakentaminen on pitkällä. Altaan molempiin päihin rakennetaan padot, joilla virtaus voidaan pysäyttää. Tämän jälkeen lieteallas voidaan tyhjentää pumppaamalla. Lietealtaaseen johtava tulokanava ja patoaukko ovat syviä. Altaasta lähtevän veden aukko on matala, jolloin vesi poistuu pintavirtauksena. Tämän arvoidaan edistävän lietteen laskeutumista.

Lietealtaan luiska on verhoiltu suodatinkankaalla ja karkealla murskeella vuotojen ja sortumien ehkäisemiseksi

Lietealtaan luiska on verhoiltu suodatinkankaalla ja karkealla murskeella vuotojen ja sortumien ehkäisemiseksi

Kalamäen kosteikkoalueen muotoilu käynnistyi

Kalamäen kostekkoalueen muotoilun tarkoituksena on ohjata Saarisenojan vettä virtaamaan lietteenpoiston, pintavalutuksen, matalikkoalueiden ja altaiden kautta ennen päätymistä Jäälinjärveen. Muotoilusuunnitelma on hyvin monimuotoinen. (ks. Kalamäen suunnitelma) . Osa suunnitelmasta jää myöhemmin toteutettavaksi, kun puustoa ei ole saatu poistetuksi koko kosteikkoalueelta. Suunitelma sisältää paljon kaivutöitä varsinkin Saarisenojan pohjoispuolella. Työnaikaiset virtaukset on suunniteltu niin, että virtaavassa vedessä ei kaiveta.

Kosteikon rakentaminen aloitettiin tammikuussa patorungon ja sen ohitusputken rakentamisella Saarisenojaan. Nyt tehdään pehmeiköllä tehtävät työt. Viimeistely tehdään kesällä, ja sen jälkeen vesi kosteikolla nostetaan sulkemalla ohitusputki,  jolloin vesi alkaa virrata pohjapadon yli.

Pintavalutusalueelle rakennettiin painopenkereitä turpeen kellumisen estämiseksi

Pintavalutusalueelle rakennettiin painopenkereitä turpeen kellumisen estämiseksi

 

Fingrid Oyj: Saarisenojaan saa rakentaa pohjakynnyksen voimalinjan alle

Saarisenojaan on tarkoitus rakentaa vaakahirsistä pieni pohjakynnys hidastamaan veden virtausta suistoalueella. Kynnys ei nosta vettä merkittävästi mutta rajoittaa virtausta syvimmässä uomassa ja jakaa sitä laajemmalle alueelle kasvillisuuden valtaamaan uomaan. Pohjakynnys sijoittuu juuri voimajohtolinjan alle (ks. Saarisenojan pohjakynnys ). Fingrid Oyj on antanut asiasta lausunnon, jossa on ensiksikin annettu lupa rakentamiseen sekä lisäksi täsmälliset turvallisuusohjeet työtä varten. Fingridin suhtautuminen kelpaa esimerkiksi kenelle tahansa toimijalle!

%d bloggaajaa tykkää tästä: