Blogiarkistot

Viranomaisilmoitukset Järvialtaan rakentamisesta jätetty

ELY-keskus on vuonna 2018 antamassaan lausunnossa edellyttänyt, että Järvialtaan rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan ennakolta ELY-keskukselle ja Oulun seudun ympäristötoimelle. Ilmoitus on tehty ja se on luettavissa täältä: Aloittamisilmoitus Jäälin Järviallas 301219

Puomilinjan paikka on merkitty jäälle, ja rakentaminen alkaa vuodenvaihteen jälkeen.

”Järviallas” ei vaadi AVI:n lupaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekskus on vastannut Kiimingin- Jäälin vesienhoitoyhdistyksen lausuntopyyntöön siitä, onko Jäälinjärven kaakkoispään laskeutusaltaalle haettava vesilain mukainen lupa. ELY katsoo, että hanke voidaan toteuttaa  ilman aluehallintoviraston lupaa, koska hankkeesta ei ennalta arvioiden näyttäisi aiheutuvan vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia vesistöön. Altaan rannalla on vain yksi kiinteistö, jonka omistajan kanssa hankkeesta on tehty sopimus. ELY:n lausunto on luettavissa täältä:   jäälinjärven laskeutusallas POPELY lausunto 140618  .ELY vastasi lausuntopyyntöön kolmessa päivässä.

Viranomaisille ilmoitus Kalamäen kosteikon valmistumisesta

Kalamäen kosteikon lupapäätöksen edellyttämä valmistumisilmoitus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun seudun ympäristötoimelle: Valmistumisilmoitus . llmoitukseen on liitetty työnaikaisen vesistötarkkailun tulokset. Samalla on tehty esitys vedenkorkeuden tarkkailemisesta lupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Fingrid Oyj: Saarisenojaan saa rakentaa pohjakynnyksen voimalinjan alle

Saarisenojaan on tarkoitus rakentaa vaakahirsistä pieni pohjakynnys hidastamaan veden virtausta suistoalueella. Kynnys ei nosta vettä merkittävästi mutta rajoittaa virtausta syvimmässä uomassa ja jakaa sitä laajemmalle alueelle kasvillisuuden valtaamaan uomaan. Pohjakynnys sijoittuu juuri voimajohtolinjan alle (ks. Saarisenojan pohjakynnys ). Fingrid Oyj on antanut asiasta lausunnon, jossa on ensiksikin annettu lupa rakentamiseen sekä lisäksi täsmälliset turvallisuusohjeet työtä varten. Fingridin suhtautuminen kelpaa esimerkiksi kenelle tahansa toimijalle!

Kalamäen kosteikon aloittamisilmoitus viranomaisille

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston myöntämässä luvassa edellytetään, että Kalamäen kosteikon rakentamistyön aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin  ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus työn aloittamisesta on tehty 29.12.2014. Ks.  Ilmoitus Kalamäen aloittamisesta . Ilmoituksesessa on sanallisesti kerrottu myös lupahakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan tehtävistä muutoksista.

Kalastusohjeet 2014

Kiimingin kalastuskunnan kalastusohjeet löydät täältä: Kalastusohjeet 2014. Onkimista ja pilkkimisä lukuun ottamatta  kalastamiseen tarvitaan valtion kalastuskortti. Kiimingin kalastuskunnan lupaohjeissa katiskapyynti on vapaata. Muut lupamaksut ovat:

  • verkko 10 euroa/verkko, sallittu 1 kpl/talous
  • uistelu 10 euroa
  • rysä         5 euroa
  • koukkusarja 5 euroa

Lupia myyvät Kiimingissä Kiimingin Grilli ja Eräkontio. Kalastuskunta selvittää luvanmyyntimahdollisuutta myös Jääliin.

Lisätietoja antaa kalastuskunnan puheenjohtaja Martti Väänänen, p. 040 522 5904.

 

Kalamäen kosteikolle lupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan Kalamäen kosteikon rakentamiseen Jäälinjärven kaakkoispäähän.  Hanke toteutetaan Maveplan Oy: laatiman teknisen suunitelman mukaan. Rakentaminen on aloitettava viimeistään neljän vuoden kuluessa ja saatettava päätökseen viimeistään kuuden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Muutoin päätös raukeaa. Rakentamistyön aikaisia vaikutuksia veden laatuun on tarkkailtava. Myös padon yläpuolisia vedenkorkeuksia on tarkkailtava kahden vuoden ajan padon käyttöön otosta.  Lupahakemus jätettiin kuluvan vuoden maaliskuussa. Lupaan liittyy myös ns. valmistelulupa, jonka nojalla rakentaminen saadaan aloittaa, vaikka päätöksestä valitettaisiin. Lupapäätös on luettavissa täältä: Kalamäki lupa 161013.

Kalamäen kosteikko on yhdistyksen suurin yksittäinen hanke. Kosteikkoalueen kokonaispinta-ala on noin 6 hehtaaria. Avovesialuetta muodostuu 0,8 hehtaaria. Kosteikkoalue muotoillaan niin, että siihen muodostuu syvännealueita sekä ns. ”nolla-alueita”, joilla vedenpinta on suunnilleen maanpinnan tasossa. Muotoilulla tavoitellaan monipuolisia olosuhteita erilaisille eliöille, erityisesti vesilinnuille. Hankkeen rahoitusratkaisut ovat vielä avoinna.

Kalamäen lupahakemus kuulutettu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut kuulutuksen Kalamäen kosteikon rakentamista koskevasta yhdistyksen lupahakemuksesta. Hakemuksen johdosta voi jättää muistutuksia ja mielipiteitä 10. toukokuuta saakka kuulutuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuulutuksen löydät täältä: Kalamäki AVI-kuulutus 050413

Kalamäen lupahakemus jätettiin

Yhdistys jätti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen luvan saamiseksi Kalamäen kosteikon rakentamiseen Saariseojaan lähelle Jäälinjärven kaakkoispäätä. Suunnitellut kosteikon vesipinta-ala on 0,8 hehtaaria ja koko kosteikkoala 6,2 hehtaaria. Kosteikkon on suunniteltu monivaikutteiseksi. Vesiensuojelun lisäksi kosteikkoon uskotaan muodostuvan monipuolinen elinympäristö erilaisille eliöille, erityisesti vesilinnuille. Yhdistys on saanut sopimuksilla oikeudet kaikkiin niihin alueisiin, jotka jäävät veden alle. Vettymisvahinkoja aiheutuu muutamille kiinteistöille. Niistäkin pyritään saamaan aikaan sopimukset lähiakoina.

Parhaassa tapauksessa lupapäätös saadaan tulevana kesänä. Mikäli yhdistys saa myös luvan aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, tärkeimmät rakenteet voidaan tehdä tulevan sulan kauden aikana. Kantavuusongelmien vuoksi kosteikkoalueen puuston poisto ja maanpinnan muotoilu jäänevät seuraavaan talveen. Lupahakemus löytyy täältä  Hakemus  ja  hakemukseen liitetyn suunnitelman tektiosa täältä Lupahakemussuunnitelma . Maveplan Oy:n laatimat tekniset piirustukset ovat sivuston osiossa Vesien hoito -> Suunnitelmat.

ELY: Kalamäen kosteikolle haettava lupa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoi yhdistyksen lausuntopyyntöön antamassan vastauksessa, että Kalamäen kosteikolle on haettava vesilain mukainen lupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Sen sijaan muut lausuntopyynnössä esitetyt kohteet, Korteojan kosteikko ja pintavalutusalue sekä Kokkojärvenniityn kosteikko voidaan toteuttaa ilman lupaa, mikäli kaikkien maanomistajien kanssa saadaan aikaan sopimukset. ELY-keskuksen lausunnon näet täältä: Lausunto luvan tarpeesta ELY 180213

%d bloggaajaa tykkää tästä: