Category Archives: Suunnitelmat

Asukastilaisuus Heikkisentien viemäröinnistä 6.2. klo18

Jäälinjärven koillispuolen viemäröintihanke on edennyt hyvin. Alustava suunnitelma on laadittu ja likimäräinen kustannustieto saatu. Oulun Vesi on määritellyt liittymisehdot ja valmistautunut hankkeen toteuttamiseen. Oulun Vesi ja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys kutsuvat suunnitelma-alueen asukkaat esittely- ja keskustelutilaisuuteen Jäälinmajalle torstaina 6. helmikuuta klo 18. Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset tiedot ja keskustellaan hankkeen toteuttamismahdollisuuksista ja –tavoista. Myös hajajätevesiasetuksen velvoitteet käydään läpi. Tilaisuudessa on asiantuntijoita Oulun Vedestä, Oulun Seudun ympäristötoimisesta ja Kiimingin –Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä.

Kokkojärvenniityllä valtava talkoomenestys

Kokkojärvenniityn kosteikon rakentaminen käynnistyi vauhdikkaasti lauantaina 25. tammikuuta, kun 15 talkoolaista pisti kasoihin kymmeniä kuutioita koivuja muutamassa tunnissa! Moottorisahoilla, raivaussahoilla ja nostokoukuilla varustautuneita talkoolaisia tuli sekä yhdistyksestä että Koitelin Erästä. Koko raivaustyö tuli valmiiksi kerralla. Nyt odotellaan vielä kulkureitin jäätymistä, jotta puut saadaan alueelta pois ja kaivinkone paikalle. Kokkojärvenniityn yläpäähän rakennetaan vajaan hehtaarin laajuinen kosteikko, josta vesi poistuu pintavalutuken kautta Kokko-ojaan. Kosteikkosuunnitelman näet täältä. Kokkojärvenniityn kosteikkosuunnitelma . Suurkiitos talkoolaisille!

ELY myönteinen Jäälinojan kosteikoille mutta hankkeet eivät toteudu

Metsäkeskus on suunnitellut  Jäälinojan varteen neljä kosteikkoa, joiden päätarkoituksena on pidättää valuma-alueelta tulevaa rautasaostumaa joutumasta Jäälinojaan. ELY-keskus antoi lausunnon kosteikoiden vesilain mukaisesta luvantarpeesta. ELY katsoi, ettei vesilain mukaista lupaa tarvitse hakea, jos maanomistajat antavat hankkeille suostumuksensa. Myöskään Laivakankaan pohjavesialueen läheisyys ei aiheuta luvan tarvetta. ELY:n lausunto on luettavissa täältä:  ELYn lausunto 290813 . Kosteikot eivät kuitenkaan voi toteutua, koska maanomistajien suostumusta hankkeille ei ole saatu. Metsäkeskus oli varautunut toteuttamaan hankkeet valtion rahoituksella.

Jäälinojan kosteikot viranomaiskäsittelyssä

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa on yhdistyksen yhteistyökumppanina laatinut suunnitelmat neljän pienehkön kosteikon rakentamiseksi Jäälinojan varteen. Nämä ovat Leppisuo, Näppäri, Kivisuo ja Selkäsuo. Suunnitelman löydät täältä: Jäälinojan suunnitelma . Näppäriä lukuun ottamatta kosteikot sijoittuvat Oulun kaupungin maalle. Yhdistys on pyytänyt Oulun kaupungin suostumusta tarvittavien alueiden käyttämiseen. Oulun kaupunki näkee hankkeet osin ongelmallisiksi sen vuoksi, että ne saattavat rajoittaa tulevaa maankäytön suunnittelua. Yhdistys on tästä syystä ilmoittanut luopuvansa Selkäsuon kosteikosta toistaiseksi. Huolta aiheuttaa lisäksi  Leppisuon kosteikon sijoittuminen Laivakankaan pohjavesialueen lähelle.

Yhdistys on pyytänyt ELY-keksukselta lausuntoa vesilain mukaisen luvan tarpeellisuudesta kosteikoiden rakentamiseen. Yhdistyksen käsityksen mukaan luvan tarvetta ei ole, jos maanomistajat suostuvat hankkeiden toteuttamiseen. Katso lausuntopyyntökirje täältä: Lausuntopyyntö luvantarpeesta .

Niiltä osin kuin suunnitelmat läpäisevät viranomaiskäsittelyt, hankkeet on tarkoitus toteuttaa kuluvana vuonna. Yhdistys hoitaa viranomaisasiat ja maanomistajien suostumukset ja ottaa vastuun hankkeiden ylläpidosta. Metsäkeskus toteuttaa hankkeet kilpailutuksen kautta.

Keskustelutilaisuus Korteojan kosteikosta

Raitamaantien ja Heikkisentien asukkaille järjestettiin keskustelutilaisuus Heikkisentiellä Korteojan kohdalla keskiviikkona 26.6.2013 klo 18. Yhdistys on suunnitellut padottavansa Korteojaa niin, että vesi saataisiin nousemaan Heikkisentien laidassa olevalle suolle, mistä se valuisi pintavaluntana takaisin Korteojaan. Suon yläosa muotoiltaisiin erityisesti vesilinnuille sopivaksi. Alustavan suunntelman näet täältä. Korteojan lintuvesi ja pintavalutus.

Vesilinnuston elinolosuhteita tilaisudessa kuvaili Juha Siekkinen Suomen riistakeskuksesta. Paikalla oli alun toistakymmentä henkilöä. Kosteikko sai asukkaiden hyväksynnän; sen sijaan Korteojan padotuksen vettymishaitoista kannettiin huolta. Suunniteltu vedenkorkeus vaaitaan mahdollisiin riskikohteisiin ja päätelmät tehdään sen jälkeen.

Kosteikon tavoitteena on pienentää Korteojasta Jäälinjärveen purkautuvaan ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Korteojaan päätyy jätevesiä, koska ravinnepitoisuudet ovat korkeat. Keskustelussa kaivattiin kovasti viemärin rakentamista.

Kalamäki – Koiteli -reitti suunniteltavaksi

Elina Keskitalo, kolmannen vuosikurssin maantieteen opiskelija Oulun yliopistosta, ryhtyy suunnittelemaan ns. ”maastotietoreittiä” Kalamäestä Koiteliin. Reitti on tarkoitus linjata kiinnostavien maastokohtien kautta. Reitin varrella annettaisiin informaatiota mm. vesistöistä ja vesienhoidosta, asutushistoriasta, geologisista muodostumista, energiasta sekä kiinnostavista luontokohteista. Reitin varrella esiteltäisiin myös metsätaloutta ja sen merkitystä alueelle ja koko yhteiskunnalle. Suunnitelman on määrä valmistua syksyllä.

Kalamäen lupahakemus jätettiin

Yhdistys jätti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen luvan saamiseksi Kalamäen kosteikon rakentamiseen Saariseojaan lähelle Jäälinjärven kaakkoispäätä. Suunnitellut kosteikon vesipinta-ala on 0,8 hehtaaria ja koko kosteikkoala 6,2 hehtaaria. Kosteikkon on suunniteltu monivaikutteiseksi. Vesiensuojelun lisäksi kosteikkoon uskotaan muodostuvan monipuolinen elinympäristö erilaisille eliöille, erityisesti vesilinnuille. Yhdistys on saanut sopimuksilla oikeudet kaikkiin niihin alueisiin, jotka jäävät veden alle. Vettymisvahinkoja aiheutuu muutamille kiinteistöille. Niistäkin pyritään saamaan aikaan sopimukset lähiakoina.

Parhaassa tapauksessa lupapäätös saadaan tulevana kesänä. Mikäli yhdistys saa myös luvan aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, tärkeimmät rakenteet voidaan tehdä tulevan sulan kauden aikana. Kantavuusongelmien vuoksi kosteikkoalueen puuston poisto ja maanpinnan muotoilu jäänevät seuraavaan talveen. Lupahakemus löytyy täältä  Hakemus  ja  hakemukseen liitetyn suunnitelman tektiosa täältä Lupahakemussuunnitelma . Maveplan Oy:n laatimat tekniset piirustukset ovat sivuston osiossa Vesien hoito -> Suunnitelmat.

Metsäkeskus suunnittelee vesienhoitorakenteita Jäälinojan alueelle

Metsäkeskuksen rahoitustilanne on helpottunut ainakin tällä hetkellä niin, että Metsäkeskus voi ryhtyä suunnittelemaan vesienhoitorakenteita yhdistyksen toimialueelle. Metsäkeskus onjo pitkään osallistunut  yhdistyksen kokoaman asiantuntijaryhmän toimintaan, mutta valtion rahoituksen puute on tähän saakka estänyt käytännön vesienhoitotoimet. Suunnittelun aloituspalaverissa 30. tammikuuta sovittiin, että Metsäkeskuksen suunnitelmat kohdennetaan Jäälinjärven alapuoliselle Jäälinojan valuma-alueelle. Yhdistys jatkaa aloittamiaan toimenpiteitä Jäälinjärven yläpuolella.

Myös Metsäkeskuksen organisaatio on uudistunut. Nyt sovitun suunnittelun tekee Metsäkeskuksen julkinen puoli. Toteuttaja ratkaistaan kilpailumenettelyssä suunnitelmien valmistuttua . Yhdistys tekee tarvittavat sopimukset maanomistajien kanssa.

Vesivisio keskusteltavaksi

Yhdistyksen hallitus hyväksyi 27.8. pitämässään kokouksessa vesivision luonnoksen vuoteen 2021. Visiossa hahmotellaan vesiympäristön laatua ja soveltuvuuttaa virkistyskäyttöön sen jälkeen, kun kunnostustoimet on saatu valmiiksi. Visiohahmotelma kuuluu:

Jäälinjärven yläpuolisella valuma-alueella on kaksi vesilintukosteikkoa, pintavalutuskenttiä ja muita vesienhoitorakenteita. Vesi on palautettu Saarisenojan alkuperäiseen uomaan Saarisenojanniityllä. Saarisenojan ja Kokko-ojan varrella on vaellus- ja hiihtoreitit, jotka johtavat Koiteliin sekä valuma-alueen metsä- ja suoalueille. Vaellusreitit toimivat maastotietopolkuina, ja siellä esitellään vesistöä ja vesienhoitoa, alueen asutushistoriaa, geologisia muodostumia, luontoyyppjeä ja niiden ominaispiirteitä sekä metsien hoitoa ja käyttöä. Reittien varrella on lintutorni, laavuja ja nuotiopaikkoja.

Kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutuminen Jäälinjärveen on pienentynyt kolmannekseen maksimista. Veden väriarvot ovat selvästi parantuneet. Limalevä- ja sinileväesiintymät ovat pääosin poistuneet eivätkä haittaa uimista tai muuta virkistyskäyttöä. Jäälinjärven kalastorakenne on terve, ja virkistyskalastukseen soveltuvat kalakannat ovat hyviä. Puusto ja muu rantakasvillisuus pehmentävät rakennetuja rantoja ja vähentävät järven rasitusta.

Jäälinjärvestä Jäälinojaan virtaavan veden laatu on hyvä. Jäälinojaan tuleva hulevesi-, jätevesi- ja hajakuormitus on pienentynyt eikä merkittävästi heikennä Jäälinojan alaosan veden laatua. Jäälinojan vesi soveltuu kauttaaltaan kasteluun, uimiseen ja peseytymiseen. Kalakannat voivat hyvin.”

Yhdistys ottaa mielellään vastaan palautetta visioluonnoksesta. Palautteen voi antaa joko suoraan yhdistyksen toimijoille tai tämän sivuston yhteystieto-osion kautta.

ELY-keskukselle ilmoitus valuma-alueen kunnostustöistä

Yhdistys on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle virallisen ilmoituksen kuluvana vuonna valuma-alueella toteutettavista vesienhoitorakenteista. Yhdistyksen käsityksen mukaan viranomaisen lupaa ei tarvita, kun rakentamisesta on sovittu kaikkien maanomistajien kanssa. Ilmoituksen sisällön näet tästä: Ilmoitus ELY-keskukselle.

%d bloggaajaa tykkää tästä: