Blogiarkistot

Yhdistys antoi palautteen Näppärinkankaan kaavaluonnoksesta

Näppärinkankaalle valmisteltu asemakaava on tärkeä osa Jäälin kehitystä, ja yhdistys on jo aiemmin tätä tukenut. Yhdistyksen mielestä kaavan valmistelu on tehty hyvin ja taustaselvitykset ovat laajat. Palautteessaan yhdistys on kiinnittänyt huomiota kaavaluonnosalueen ulkopuolelta tulevien vesien käsittelyyn ennen niiden johtamista Jäälinojaan. Yhdistys esittää, että näiden vesien käsittelyrakenne on määriteltävä kaavassa velvoittavaksi. Toiseksi yhdistys katsoo, että rakenne tulisi sijoittaa yhdistyksen aiemmin esittämään kohtaan, jotta kaivutarpeet ja kustannukset minimoituisivat. Kaivut ja kaivumaiden kuivuminen on Jäälissä erityinen ympäristöriski, sillä alueen moreenit ja hiekat sisältävät yleisesti rikkipitoista mustaliuskeainesta. Palaute on luettavissa täältä:

Raudan merkitystä ei ole tunnistettu vuosille 2022 – 2027 laaditussa vesienhoitosuunnitelmassa

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys jätti laajan ja yksityiskohtaisen lausunnon nähtävillä olevaan Oulujoen – Iijoen veisenhoitosuunnitelmaan. Lausunto koskee Kalimenjokea, jonka valuma-alueeseen myös Jäälin vedet sisältyvät. Lausunnossa on todettu, että korkea rautapitoisuus on mitä ilmeisin syy jokiekosysteemin vajavaiseen toimintaan. Yhdistyksen mielestä rauta-/mustaliuskekysymys ei ole hahmottunut suunnitelmassa oikein. Tästä johtuu, ettei suunnitelmassa ole myöskään esitetty tehokkaita toimenpiteitä rautaongelman hillitsemiseen. Metsätalousalueilla toimenpiteet tulee suunnitella yhteistyössä metsänomistajien ja heitä edustavien tahojen kanssa. Lausunnon voit lukea täältä: https://vesienhoitoyhdistys.files.wordpress.com/2021/04/vhs-lausunto-260421.pdf.

Vesienhoitosuunnitelma perustuu EU:n vesipuitedirektiiviin. Suunnitteluprosessi käydään läpi joka kuudes vuosi.

Jäälin keskuksen hulevedet imeytetään maahan

Jäälin keskuksen asemakaavan muutosluonnoksessa varaudutaan imeyttämään hulevedet maahan. Hulevesiviemäreitä rakennetaan ainoastaan tulvatilanteita varten. Tämä vähentää Jäälinojan kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.

Oulun uuden rakennusjärjestyksen valmisteluvaiheessa vuonna 2016 yhdistys nosti esiin vaatimuksen hulevesien imeyttämisestä aina kun se on mahdollista.  Valtuuston hyväksymässä rakennusjärjestyksessä  imeyttäminen onkin pääsääntö. Nyt valmisteltavassa Jäälin keskuksen kaavassa hulevesien imeyttämiseen on suunniteltu useita alueita ja vettä läpäiseviä päällysrakenteita.

Yhdistys jätti Jäälin keskuksen kaavaluonnoksesta mielipiteensä, jossa annetaan tunnustusta hulevesisuunnitelmasta. Lausunnossa tähdennetään, että kaavamääräyksillä tulee varmistaa lopullisten ratkaisujen oikea suunnittelu ja toteutus niin, että tavoite toteutuu käytännössä. Yhdistyksen mielipiteen voit lukea täältä: Jäälin keskuksen kaava mielip 131117.

 

Hallituksen kokous 2/2017

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Kari Kainua valittiin jatkamaan yhdistyksen varapuheenjohtajana. Lisäksi hyväksyttiin yhdistyksen jättämä kannaotto Oulun kaupungille ns. Kaarnapurren alueen kaavoituksessa. Pöytäkirja on luettavissa täältä: VHY hallitus ptk 2-2017

Yhdistys tarjoutuu yhteistyöhön Kaarnapurrenrannan kaavoituksessa

Jäälinjärven kaakkoispäässä on vireillä Kaarnapurrenrannan kaavahanke, jonka tarkoituksena on muuttaa nykyisin vapaa-ajan asumiseen käytettävää ranta-aluetta pysyvään asumiseen. Yhdistys jätti  osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kannanoton, jossa se ilmoittaa olevansa valmis yhteistyöhön kaavoittajan ja maanomistjien kanssa vesiasioiden ottamiseksi huomioon. Vesistön kannalta tärkeitä seikkoja ovat rantavyöhykkeen käsittely, pohjaveden pinnan muutokset ja hulevesien johtaminen. Kaavoittaja on jo aiemmin hyväksynyt yhdistykselle asianosaisen aseman.

Yhdistys lausui Oulun rakennusjärjestyksestä

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys jätti muistutuksen nähtävillä olevasta ehdotuksesta Oulun uudeksi rakennusjärjestykseksi. Yhdistys katsoo, että rakentamisen ja asumisen vaikutukset vesistöön ovat huomattavat, ja ne tulisi ottaa rakennusjärjestyksessä huomioon selvästi ehdotettua paremmin. Yhdistys esittää ehdotuksen täydentämistä erityisesti kolmen kysymyksen osalta. Nämä ovat rantavyöhykkeen säilyttäminen, pohjavedenpinnan alentamisen välttäminen sekä kuivatusvesien käsittely ja johtaminen vesistöön. Muistutus on luettavissa täältä: Muistutus rakennusjärjestyksestä

Jäälinmajan ranta säilyy virallisena uimarantana

Oulun kaupungin tavoitteena on vähentää virallisia uimarantoja. Lakkautuspaineen alla oli muiden ohella Jäälinmajan ranta. Yhdistys antoi sivistys- ja kulttuurilautakunnalle lausunnon Jäälin vesien kunnostuksesta ja esitti, että Jäälinjärven tilan kehittymistä seurattaisiin ennen kuin asiasta tehdään päätöksiä. Lautakunta päätti 13.6. pitämässään kokouksessa säilyttää Jäälinmajan rannan virallisen uimarantana ainakin tämän vuoden.

Yhdistyksen lausunto lötyy täältä: Lausunto Jäälinmajan uimarannasta

%d bloggaajaa tykkää tästä: