Category Archives: Uncategorized

Suunnittelijat näkivät töitään

Maveplan Oy laati Saarisenojan valuma-alueen kunnostussuunitelman vuoden 2011 lopussa. Suunnitelma on suurelta osin toteutettu, osaksi tosin hieman muunneltuna. Suunnitteljat kävivät ensi kertaa katsomassa näitä töitään ja olivat näkemäänsä tyytyväisiä. Antoisaa keskustelua käytiin niin rakenteiden teknisestä toteutuksesta, hankkeiden vaikuttavuudesta kuin vastaan tulleista ongelmistakin. Suunnittelijoiden, toteuttajien ja vesienhoitotoimijain välistä vuorovaikutusta pidettiin erittäin tärkeänä, sillä vesienhoito on vielä uutta, ratkaisut ovat yksilöllisiä ja vaikuttavuudesta on niukasti tietoa.

Saarisenojanniityn lintuvesi ja laskeutusallas. Toteutettu syksyllä 2012

Saarisenojanniityn suuri lintuvesi ja laskeutusallas. Toteutettu syksyllä 2012

Jääli – Koiteli -reitti kiinnosti liikkujia

Jäälin – Välikylän alueelle jokaiseen postilaatikkoon jaettu kyselylomake Jääli – Koiteli -välisen maastotietoreitin kiinnostavuudesta tuotti 175 vastausta. Näistä yli puolet annettiin sähköisinä ja loput palautettiin lomakkeella K-Supermarket Jäälissä olleeseen laatikkoon. Vastaajista oli noin neljäsosa oli vesienhoitoyhdistyksen jäseniä.

Vastaajiksi olivat selvästi valikoituneet aktiiviset liikkujat. Noin 90 prosenttia ilmoitti liikkuvansa lähiluonnossa viikoittain tai ainakin muutaman kerran kuukaudessa. Tämä näkyi myös vastausten sisällössä. Hanketta piti erittäin kiinnostavana neljä viidestä vastaajasta, ja loppujenkin mielestä hanke oli melko kiinnostava. Tärkein vetovoimatekijä oli retkeily ja toiseksi tärkein kulkeminen Jäälistä Koiteliin. Opastetauluilla ja vesien kunnostuksella oli lähtemisen motiivina pienempi osa. Lähes kaikki kulkisivat reitin kävellen, mutta kaksi kolmesta lisäksi hiihtäisi. Lähes puolet haluaisi kulkea reitin maastopyörällä.

Vaikka reitiltä saatava tieto ei ollut tärkeä syy lähteä reitille, opastauluista saatava tieto kuitenkin kiinnosti. Eniten kiinnostivat alueen historia (Kalamäki), jääkauden jäljet, kasvit ja eläimet. Myös vesienhoidosta oltiin kiinnostuneita, samoin metsätaloudesta joskin hieman vähemmän. Vesienhoidossa kiinnostivat maisema ja linnut, mutta myös veden puhdistusprosesssi ja jopa padotkin keräsivät paljon vastauksia.

Avoimia vastauksia annettiin paljon. Monissa niistä hanketta kiiteltiin vuolaasti. Useat toivoivat, että reitillä voisi liikkua myös koirien kanssa. Jotkut esittivät linjauksen muuttamista Järvenpäänkankaan ja Jätinlinnan kautta. Myös Peukaloisen hyödyntämistä toivottiin.Reitin toivottiin liittyvän muihin oleviin tai suunniteltuihin reitteihin. Alueen mustaliuskeen vaikutusta luonnon ominaispiirteisiin toivottiin tuotavan esiin. Hyvin yleisesti esitettiin toive hankkeen toteutumisesta.

Suuri kiitos kaikille vastanneille. Hankkeen toteuttaminen tullee selvitettäväksi sen jälkeen kun Kalamäen kosteikko on rakennettu vuonna 2015.

 

Kysely Jääli – Koiteli -reitistä

Yhdistys on suunnitellut vaellus- ja hiihtoreittiä Jäälistä Koiteliin. Kiinnostaviin maastokohtiin reitin varrelle on suunniteltu opastauluja, jotka esittelevät mm. luontokohteita, asutushistoriaa, metsätaloutta, luonnonvarojen käyttöä, vesien hoitoa ja ihmisen toimintaa yleensä. Vastaamalla kyselyyn voit esittää näkemyksesi suunnitelmasta ja vaikuttaa jatkosuunnitteluun, jotta reitti palvelisi mahdollisimman hyvin.

Kyselylomake avautuu osoitteesta https://docs.google.com/forms/d/172WtsLIV-lLtuSSVCOYfG2-XlYR5oCLGZIwthoeNEM0/viewform. Lomakkeella on esitetty suppea kuvaus reittisuunnitelmasta. Laajempi kuvaus löytyy osoitteesta https://drive.google.com/file/d/0BxKtVb67jCQqdXJzQkdDZ2dSejg/edit?usp=sharing .

Vastaa viimeistään 15.9.2014 mieluummin sähköisesti. Vaihtoehtoisesti voit palauttaa postilaatikkoon jaetun kyselylomakkeen K-Supermarket Jäälin aulassa olevaan palautuslaatikkoon.

Kiitos vaivannäöstä! Tulokset julkaistaan osoitteessa wwww.kiiminginjaalinvedet.net.

Heikkisentien viemäröinnistä asukastilaisuus 24. kesäkuuta

Oulun Vesi jatkaa Heikkisentien viemäröintihanketta, vaikka aikataulu on hieman viivästynyt. Viemärin linjausta on tutkittu maastossa asukkaiden kanssa ja suunnitelmaa tarkennettu muun muassa tältä pohjalta. Urakkatarjouspyynnöt ovat juuri lähdössä, ja tarjoukset on määrä antaa 20. kesäkuuta mennessä. Töiden alkaminen kesälomakauden jälkeen on edelleen mahdollista siten kuin vuoden alussa arvioitiin. Kustannukset ovat selvillä urakkatarjousten jälkeen.

Samassa yhteydessä tutkitaan erillisenä hankkeena, voidaanko viemärikaivantoon asentaa samalla kertaa valokaapeli mahdollista tulevaa laajakaistaliittymää varten. Omatoimisesta laajakaistan toteuttamisesta saa lisätietoa osoitteesta http://www.olka.fi. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua osoitteeseen www2.olka.fi/kiinnostuneet.

Heikkisentien alueen asukkaille järjestetään toinen keskustelutilaisuus Jäälinmajalla 24.6. klo 18. Samalla voidaan keskustella myös laajakaistakysymyksestä.

Valokuitulaajakaista Jääliin vesienhoitoyhdistyksen toimintamallilla?

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmässä on noussut esille kysymys, voisiko valokuitutekniikkaan perustuvan laajakaistan hankintaa Jääliin  edistää omatoimisesti. Tässä mallina on Oulunsalossa toteutettu hanke, josta lisää tietoa saa osoitteesta http://www.olka.fi . Kuvaus mahdollisesta Jäälin  hankkeesta löytyy täältä: Valokuitu Jääliin? 

Valokuitulaajakaistan nopeus on käytännössä rajaton. Kun yhä suurempi osa sekä kaupallisista että yhteiskunnallisista palveluista siirtyy nettiin, lähellä alkaa olla aika, jolloin nopea nettiyhteys on rinnastettavissa asumisen perusinfraan kuten sähkö, vesijohto ja viemäri. Jos asia kiinnostaa, voit ilmaista kiinnostuksesi osoitteessa www2.olka.fi/kiinnostuneet .

Vuosikokous: maksut ennallaan, hallitukseen pieniä muutoksia

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.2.2014 Jäälimajalla. Tilaisuuden alussa esiteltiin yhdistyksen toimintaa päättyneenä vuonna. Esittelydiat löydät täältä: Esittely vuosikokouksessa  . Henkilöjäsenen vuosijäsenmaksu on edelleen 20 euroa ja yhteisöjäsenen 60 euroa. Uuden hallituksen kokoonpanon näet näiden sivujen kohdasta Yhdistys. Vuosikokous antoi hallitukselle valtuudet ottaa tarvittaessa lainaa vesienhoitohankkeiden väliaikaisrahoitusta varten.

Vuosikokouksen pöytäkirjan löydät täältä: Pöytäkirja . Liiteaineisto on kokouskutsua koskevan artikkelin liitteenä.

Vuosikokous 27.2.2014

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 29.1.2013. Hallitus päätti pitää vuosikokouksen 27.2.2014 klo 18 Jäälinmajalla. Kokousaineisto toimitetaan sähköpostitse myöhemmin. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan löydät täältä: Hallitus ptk 1-2014

Korteojan kosteikon rakentaminen alkoi

Korteojan kosteikon vesitysjärjestelmän rakentaminen alkoi 10. joulukuuta. Korteojan uomaa siirretään vajaan 200 metrin matkalla. Uuden uoman alapäähän tulee säätö- ja sulkupato tulvavesien johtamista ja Korteojan mahdollista huoltoa varten. Pato on tyypiltään neulapato, joka siis suljetaan pystylankuilla. Patoelementti on kooltaan 8,5 x 3 metriä. Se koottiin rannalla ja nostettiin kokonaisena paikalleen. Patoon tulee kävelysilta uuden uoman yli. Nykyisen uoman kohdalle tehdään rumpu. Varsinainen kosteikko ja sille johtava vesitysoja sijaitsevat pehmeiköllä. Tarpeellinen konetyöskentelyalue jäädytetään ja työt tehdään kevättalvella. Kosteikon yleisjärjestelypiirustus on täällä: Korteojan kosteikko.

Patoelementtiä kuljetetaan paikalleen. Padon tiiviys varmistetaan suodatinkankailla, jotka levitään uomaan elementin asentamisen jälkeen

Patoelementtiä kuljetetaan paikalleen. Padon tiiviys varmistetaan suodatinkankailla, jotka levitään uomaan elementin asentamisen jälkeen

Yhdistyksen toimintamalli on oululainen teko nro 53

Uudessa Oulussa on meneillään Sata tekoa Oulusta -ohjelma, jossa annetaan tunnustusta mitä moninaisimmille hankkeille – suurille tai pienille, kunhan ne ovat jollakin tavalla erityisiä. Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli sai tunnustuksen nro 53. Oulun kaupungin tiedotteen löydät täältä: Sata tekoa Oulusta   Toimintamallin peruslähtökohta on paikallinen vastuu ja yhteistominta kumppanien kanssa. Tiedotteessaan Oulu listaa yhdistyksen monipuoliset toimenpiteet ja toteaa, että malli on kustannustehokas. Tiedotteessa mainitaan myös EU-rahoitus mallin kehittämiseen yleiseen käyttöön soveltuvaksi.

Sata tekoa Oulusta -sivusto on osoitteessa  http://100tekoa.oulu.com/. Sieltä käyvät ilmi palkitsemisperusteet sekä aikaisemmin palkitut hankkeet.

Hyvän ranta-asukkaan ohjeet kehitettäväksi

Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunta sai kommentoitavaksi ensimmäisen version ns. ”Hyvän ranta-asukkaan ohjeista”. Ohjeilla on tarkoitus kiinnittää ranta-asukkaiden huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka saattavat vaikuttaa järven tilaan tai käyttöön. Ohjeiden tämänhetkisen luonnoksen löydät täältä: Hyvän ranta-asukkaan ohje luonnos220913 Tavoite on, että ohjeet muotoutuisivat jäsenistön keskuudessa talven mittaan niin, että valmis ohje olisi jaettavissa keväällä. Pistä kommenttia osoitteeseen birger.ylisaukko-oja@pp.inet.fi. PS. Kalastuslupaohjeistusta ei vielä ole yhdistyksen sivuilla mutta laitetaan ennen ohjeen jakamista

%d bloggaajaa tykkää tästä: