Blogiarkistot

Hallitus pohti lietteenpoiston tehostamista

Vesienhoitoyhdistyksen hallitus käytti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan paljon aikaa toiminnan suunnitteluun. Lietteenpoisto Jäälinjärveen tulevasta vedestä on  mittavista toimista huolimatta osoittautunut riittämättömäksi ja järeämpiä toimia tarvitaan. Bioremediaatiotutkimus jatkuu Kalamäessä. Valtakunnalliset vesistökunnostuspäivät pidetään Oulussa kesäkuussa, ja vieraat käyvät myös Jäälissä. Lue pöytkäkirja täältä: VHY hallitus ptk 1-2018 . Vuosikokous pidetään Jäälinmajalla tiistaina 20. maaliskuuta klo 18.

Keskustelutilaisuus Kalimenjoesta Kellossa

Oulun yliopisto tutkii Kalimenjoen tilan parantamismahdollisuuksia kolmivuotisessa Kalivesi-hankkeessa. Kellon Nuorisoseuran tiloissa järjestetään asiasta kaikille avoin keskustelutilaisuus tiistaina 9.1.2018 klo 18. Tutkimusta halutaan tehdä läheisessä yhteistyössä Kalimenjoen vaikutuspiirissä olevien asukkaiden kanssa. Tulevana kesänä panostetaan erityisesti näytteenottoon. Järjestäjät toivovat mahdollisimman runsasta osanottoa. Rantapohjan juttu tilaisuudesta on luettavissa täältä: Rantapohja 040118 .

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen edustajia osallistuu tilaisuuteen. Neljäsosa Kalimenjoen vedestä on peräisin Jäälinojan valuma-alueelta.

Hallituksen kokous 4/2017

Yhdistyksen hallitus piti vuoden neljännen kokouksensa Jäälinmajalla 28. syyskuuta. Kysymyksessä oli lähinnä raportointikokous. Eniten keskustelua käytiin kesän tarkkailutuloksista. Niiden mukaan liukoiset ravinteet näyttävät vähenevän kosteikoissa. Erikoista sen sijaan on, että kiintoainepitoisuus näyttäisi kasvavan. Samanaikaisesti kiintoainesta kuitenkin pidättyy lietteenkeruualtaisiin, joten kysymys täytyy olla raudan olomuodon muuttumisesta kosteikoissa. Raudan käyttäytyminen on tulovesien laadun kannalta keskeinen myös siksi, että rauta sitoo tehokkaasti fosforia. Raudan saostuminen ja poistaminen vesistöstä on sen vuoksi erittäin tärkeää.

Kokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä: VHY hallitus ptk 4-2017.  Kaikki vesianalyysitulokset löytyvät etusivun kohdasta Vesitutkimukset.

VYYHTI-ohjausryhmä kokoontui Jäälissä

VYYHTI-hankkeen ohjausryhmä piti kolmannen kokouksensa Jäälinmajalla ja tutustui sen jälkeen Jäälin vesienhoitoon maastossa. VYYHTI-hankkeen keskeinen tavoite on kehittää verkostomalli omatoimiseen vesien kunnostukseen. Toimijoiden suurin huoli on, miten toimintamalli saadaan elämään projektin jälkeen. Ohjausryhmä on tiedostanut, että verkoston toiminta vaatii pysyvän koordinointitoimen, jonka pitkäaikainen rahoitus turvataan. Koordinoinnin luontevana sijoituspaikkana ohjausryhmä pitää tulevaa maakuntahallintoa.

VYYHTI on edistänyt eri tavoin suurta pilottihankkeiden joukkoa ja luonut siten konkreettisia toimintamalleja. Tämä on mallin toimivuuden ja vaikuttavuuden kannalta olennaista. Hanke päättyy vuonna 2018.

Ohjausryhmän kokoukseen osallistui 16 henkilöä, jotka edustavat asiantuntemusta eri organisaatioista. Pääosa osanottajista kävi tutustumassa Kalamäen kosteikkoon ja bioremediaatiotutkimukseen. Jotkut vieraat kävivät Kokkohaarassa asti rakenteilla olevaa Koiteli-reittiä pitkin. Monet vieraat toivat esiin, että Kalamäki on hyvä vierailukohde Oulussa ensi vuonna järjestettäville valtakunnallisille vesistökunnostuspäiville.

Jukka Pekkanen esittelee kasvilauttoja VYYHTI-ohjausryhmälle

VYYHTI-verkosto kokoontui ja kartoitti aktiviteetteja

VYYHTI-hankkeen kokoama alueellinen vesistökunnostusverkosto kokoontui 12.4. runsaan kolmenkymmenen osanottajan voimin. Tilaisuudessa käytiin läpi  vireillä tai meneillään olevia kunnostusaktiviteetteja ja niihin liittyviä toimia. Jäälistä esillä oli rautailmiö sekä sen esille nostamana Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tutkimussuunnitelma rautailmiökokonaisuudesta: syntymekanismista, raudan kulkeutumisesta, vaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista sekä sisävesissä että meressä.

Verkostoon kuuluu viranomaisia, tutkijoita, yhdistyksiä ja vesistökunnostustoimijoita. Verkoston toivotaan laajentuvan edelleen. Tilaisuudessa keskusteltiin myös vesienhoidon asemasta tulevassa hallinnonuudistuksessa.

Vuosikokous: maksut ennallaan, hallitukseen vähäisiä muutoksia

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.3.2016 Jäälimajalla. Tilaisuuden alussa esiteltiin yhdistyksen toimintaa päättyneenä vuonna sekä tulevaisuuden näkymiä. Esittelydiat löydät täältä: BYS toiminnan esittely . Bioremediaatio on kuluvan vuoden tärkeimpiä aktiviteetteja. Jukka Pekkanen piti siitä esityksen, jonka aineiston löydät täältä: JP Bioremediaatio .

Kokous päätti, että henkilöjäsenen vuosijäsenmaksu on edelleen 20 euroa ja yhteisöjäsenen 60 euroa. Uuden hallituksen kokoonpanon näet näiden sivujen kohdasta Yhdistys.

Vuosikokouksen pöytäkirjan löydät täältä: Pöytäkirja. Liiteaineisto on luettavissa täältä: Toimintakertomus 2016 ; Tasekirja; Toiminnantarkastuskertomus 2016; Toimintasuunnitelma 2017.

Yhdistys valmistautuu yhteistyöhön Jäälin asukasyhdistyksen kanssa Jääli – Koiteli -maastotietoreitin toteuttamisessa.

Kutsu vuosikokoukseen

Kiimingin –Jäälin vesienhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään Jäälinmajalla osoitteessa Rantakuja 10, Jääli, torstaina 2. maaliskuuta 2016 alkaen klo 18. Virallinen kutsu on lähtetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti. Tilaisuus on avoin kaikille, siis myös muille kuin jäsenille.

Tilaisuuden aluksi esitellään Jäälinjärven tilaa ja kunnostuksen vaihetta sekä tulevaisuudennäkymiä. 

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään tiiviisti sääntömääräiset asiat (ks. kohta Yhdistys -> Säännöt)

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

 

VYYHTI-ohjausryhmä kokoontui

ProAgrian hallinnoiman VYYHTI-hankkeen (Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan) ohjausryhmä piti toisen kokouksensa 9. helmikuuta. Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli omaehtoisen vesistökunnostuksen edistämiseksi. Hahmoteltu malli perustuu paikallisiin ja alueellisiin verkostoihin sekä toiminnan koordinointiin ydinryhmän avulla. Hanke on käynnistynyt hyvin. Aktivointitoimia on tehty useilla alueilla ja pilottikohteiden suunnitelmia tehty. Kiinnostus asiaan on suurta. Kokous pohti muun ohella, miten kunnostustoiminta liittyy valmisteilla olevaan hallinnonuudistukseen. Hankkeen kotisivut ovat osoitteessa http://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhtihanke.

VYYHTI käyttää Jäälin mallia yhtenä esimerkkinä ja vierailukohteena. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 31. elokuuta Jäälissä.

 

 

Yhdistys kertoi toiminnastaan Ritaharjussa

Kuivasjärven asukastilaisuudessa Ritaharjussa pohdittiin Kuivasjärven ja Pyykösjärven tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia. Järvet ovat melko huonossa kunnossa ja talvisin osaksi tekohengityksen varassa: Pyykösjärveen johdetaan Oulujoen vettä, ja Kuivasjärvellä on käytetty hapetinta. Tutkimuksia järvistä on tehty paljon mutta merkittäviä kunnostustoimia ei. Tilaisuuteen oli pyydetty esitys Jäälin mallista, joka herättikin vilkasta keskustelua. Tilaisuudessa oli parikymmentä osallistujaa mukaan lukien viranomaisten edustus.

Vesistökunnostajien VYYHTI-verkosto kokoontui

ProAgrian hallinnoiman VYYHTI-hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on synnyttää alueelle aktiivinen vesistökunnostajien verkosto. Koitelin Residenssiin kutsuttuun ensimmäiseen kohtaamiseen saapui parikymmentä osallistujaa. Kokousväki pohti verkostolle asetettavia odotuksia, keskusteli toimintatavoista ja kantoi jo tässä vaiheessa huolta toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen. Osanottajat olivat pääasiassa viranomaisia, tutkijoita ja julkisorganisaatioiden ja järjestöjen edustajia. Huomionarvoista on, että omaehtoisesta vesistökunnostuksesta kiinnostuneita tahoja ei ollut Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistystä lukuun ottamatta. Verkosto vaatii toimiakseen virallistahojen lisäksi sellaisia toimijoita, jotka voivat tuoda verkoston  käyttöön kokemuksiaan käytännön kunnostustyöstä.

%d bloggers like this: