Hallituksen kokous 5/2014

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014

Aika: 4.11.2014 klo 19.00

Paikka: Jäälinmaja

Läsnä:   Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Otto Moilanen, jäsen
Leo Karjalainen, jäsen
Juha Lumila, 1. varajäsen
Markku Vuolteenaho, 4. varajäsen
Hannu Tukki, 5. varajäsen

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Varapuheenjohtaja Ismo Uuskoski avasi kokouksen ja toivotti osanottajat terve-tulleeksi. Ismo Uuskoski toimi kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Otto Moilanen. Aiemmin sovitun käytännön mu-kaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys sillä lisäyksellä, että kohdassa 7 esitellään kuluneen kesän vesistötarkkailun tulokset.

5. Tilannekatsaus

Taloustilanne
Todettiin, että yhdistyksen rahatilanne on erittäin tiukka. Eräät hallituksen jäsenet ovat lainanneet yhdistykselle rahaa, jotta juoksevat asiat voidaan hoitaa. Kaikki mahdolliset maksut on siirretty myöhemmäksi. Jäsenmaksumuistutuksia on tehty kaksi kertaa. Pieni osa jäsenmaksuista on edelleen maksamatta. K-Supermarket Jääli on tilittänyt kaikki tähänastiset muovikassimyynnit. Oulun kaupungilta saadun tiedon mukaan päätös yhdistyksen 27.8.2013 tehtyyn rahoitusanomukseen annettaisiin lähiaikoina. Yhdistyksen seuraava rahanlähde on vasta keväällä 2015 maksuun tuleva EAKR-tuki. Kalamäen investointiin saadaan rahoitus Metsäkeskukselta.

EAKR-hanke
Ismo Uuskoski esitteli omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamallin nettikä-sikirjan lähes valmiin luonnoksen. Etusivun puutteeksi todettiin, että kaikki käsi-kirjan osiot eivät näy ilman skrollausta. Asia pyritään korjaamaan. Ohjausryhmän kokous on pidetty 24.9.2014. Kaikki aineisto on toimitettu ohjausryhmän jäsenille kommentoitavaksi. Ohjausryhmässä ei ole tullut esille mitään sellaista, joka olisi esteenä tuen maksupäätökselle. Raportointia ja maksatushakemusta on valmisteltu. Ohjausryhmän viimeinen kokous pidetään 20.11.2014.

Päätettiin, että nettikäsikirja julkaistaan Capnovan palvelimella. Kuukausivuokra on kuusi euroa. Sivuston osoitteeksi tulee http://www.vesienhoidonkasikirja.fi. Aineis-tosta otetaan yhdistykselle varmuuskopio.

Kesän talkoot
Kokko-ojan haaran alemman padon suistetta on korotettu, jotta oikovirtaukset estyisivät ja pintavalutusalue saataisiin tehokkaaseen käyttöön. Alueen toiminta heikkeni, kun turve nousi pintavalutusalueen keskiosalla ja esti riittävän virtauk-sen kauemmaksi pintavalutusalueelle, jolloin oikovirtauksen jälleen lisääntyivät.

Korteojalla neulapadon alapuolen kanavaa on suojattu eroosion estämiseksi suodatinkankaalla ja kiveämällä. Työ on edelleen kesken. Yläkanavan luiskiin on istutettu pajuja. Padon siltaan on rakennettu kaide. Padon yhteyteen on rakennettu nuotiopaikka ja pystytetty informaatiotaulu. Eteläiseltä huoltouralta on poistettu kaadetut puut.

Korteojalla ja Kokko-ojan haarassa on pumpattu lietettä. Saatu kokemus hyö-dynnetään lietteenpoistojärjestelmiä suunniteltaessa eri kohteisiin.

Heikkisentien viemäröinti
Todettiin, että viemärin rakentaminen on pitkällä. Oulun Vesi vastaa runkojohdon rakentamisesta, ja kiinteistöliittymät ovat kunkin kiinteistönomistajan vastuulla. Yhdistys on kilpailuttanut urakoitsijoita kiinteistöliittymien rakentamisesta. Suositeltu urakoitsija on valittu yhteistyössä vesienhoitoyhdistyksen ja Oulun Veden kanssa. Suositus ei sido kiinteistönomistajia, vaan kukin voi toteuttaa liittymän haluamallaan tavalla. Vesienhoitoyhdistys on hoitanut asiaa ”ilmaispalveluna” eikä ole miltään osin sopimusosapuoli.

6. Muut päätettävät asiat

Kokko-ojan haara
Kokko-ojan haaran patojen eteen Kokko-ojan ja Saarisenojan uomaan on pidät-tynyt suuri määrä lietettä. Sitä on yritetty poistaa pumppaamalla, mutta virtaavas-ta tai ”väljästä” vedestä poistaminen ei ole kovin tuloksellista. Kertynyt liete huuhtoutuu tulvaveden mukana alavirtaan, kun patoja joudutaan avaamaan. Sen vuoksi on pohdittava erillisen lietteenpoistojärjestelmän rakentamista. Koska rakenteiden täydentäminen vaatisi käyttöön uusia alueita, maanomistajien kanssa olisi neuvoteltava käyttö- tai omistusoikeuden saamisesta koko kahden hehtaarin palstaan. Alueesta on pyydetty hinta-arvio Metsänhoitoyhdistykseltä. Asiasta päätetään seuraavassa kokouksessa, mikäli neuvottelutulos syntyy.

Lietteenpoistojärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon kelluva turve ja varmistettava, ettei vesi virtaa turvepatjan alta. Asia on erityisen tärkeä alueen mustaliuskevyöhykkeiden vuoksi.

Kalamäen kosteikko
Sihteeri esitteli laatimansa Kalamäen padon muutossuunnitelman massiivipadosta vyöhykepadoksi. Ohijuoksutuskaivo siirretään padon koillispäähän. Padon runko rakennetaan louhoksesta, jonka eteen rakennetaan moreenitiiviste. Pato verhoillaan soralla ja kivillä. Patomateriaalit hankitaan varastoon Kalamäkeen uoman koillispuolelle talvella. Itse pato rakennetaan kesällä. Muutossuunnitelma hyväksyttiin.

Kosteikkoalueelta on poistettava puusto. Asiasta on neuvoteltu Kiimingin Met-sänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsänhoitoyhdistys esittää, että vesienhoitoyhdistys vastaisi puuston poistamisesta kaikkien kiinteistöjen osalta ja tekisi siitä palvelusopimuksen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsänhoitoyhdistyksen palvelumaksu on 2,50 euroa kuutiometriltä. Palvelu kattaa puukaupan omistajien lukuun, hakkuun ja ajon tien varteen, metsäkäyttöilmoitukset sekä muut virallistoimet. Toisaalta yhdistyksen tulee sopia asiasta kiinteistönomistajien kanssa. Yhdistyksellä on jo tätä tarkoittavat sopimukset Henttulan ja Kantolan tilojen osalta, ja Ylängön tilan osalta asiasta neuvotellaan lähiaikoina. Kalamäen tilan omistaja poistaa puuston omatoimisesti tulevan talven aikana. Muilta osin puusto on jo poistettu. Päätettiin, että yhdistys tekee Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen kanssa sopimuksen puuston poistamisesta niiden kiinteistöjen osalta, joita yhdistyksen tekemät sopimukset kattavat.

Keskusteltiin Kalamäen kosteikon lietteenpoistojärjestelmän suunnittelusta. Eri-tyisesti kuluneen kesän kokemusten perusteella järjestelmää pidettiin välttämät-tömänä. Lietteenpoistosuunnitelman hankkimista varten nimettiin työryhmä, jo-hon kuuluvat Kari Kainua, Markku Vuolteenaho, Juha Lumila, Hannu Tukki ja Birger Ylisaukko-oja. Suunnitelman perusratkaisujen tulisi valmistua joulukuun puoliväliin mennessä.

7. Kuluneen kesän vesistötarkkailutulokset

Sihteeri esitteli kuluneen kesän vesistötarkkailutuloksia. Ns. normaali tarkkailu käsittää kiintoaineen ja ravinteiden pitoisuuksien tarkkailun Jäälinjärveen laske-vista Saarisenojanasta ja Korteojasta sekä Jäälinjärvestä lähtevästä Jäälinojan vedestä. Kuluneena kesänä tutkittiin tämän lisäksi Kokko-ojan haaran ja Korte-ojan pintavalutuksen vaikutuksia. Tuloksista voitiin todeta yleispiirteisesti seuraavaa:

Kiintoaine
Kokko-ojan haaran kahdella ensimmäisellä näytteenottokerralla melko selkeä reduktio oli nähtävissä, mutta sen jälkeen ei. Selitys muutokseen lienee se, että kellumaan noussut turve esti virtauksia pintavalutusalueelle ja aiheutti oikovirtauksia, jolloin puhdistusteho laski. Korteojan pintavalutuksessa kiintoainepitoisuudet kasvoivat. Visuaalisesti vedessä tapahtui huomattava positiivinen muutos: tuleva vesi on ruskeaa ja näyttää likaiselta, kun taas poistuvan veden olemus on selvästi puhtaampi. Rautasaostumaa todennäköisesti pidättyy alueelle, mutta pintavalutusalueelta huuhtoutuu kasvinosia ym. orgaanista ainesta virtaavaan veteen.

Fosfaattifosfori
Kokko-ojan haaran rakenteilla ei näyttänyt olevan vaikutusta liukoisen fosforin pitoisuuteen. Korteojalla sen sijaan todettiin merkittävä reduktio kahdella mittauskerralla. Yhdessä näytteessä oli erittäin korkea piikki, mikä johtuu mitä ilmeisimmin jätevesipulssista.

Ammoniumtyppi
Liukoinen ammoniumtyppi poistui kokonaan sekä Kokko-ojan haarassa että Korteojalla

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 17.12.2014 klo 18.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

Vakuudeksi
Ismo Uuskoski                                   Birger Ylisaukko-oja
kokouksen puheenjohtaja                 sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
Otto Moilanen
pöytäkirjantarkastaja

Posted on 27 joulukuun, 2014, in Hallituksen kokoukset, pöytäkirjat and tagged , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: