Hallituksen kokous 6/2014

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2014

Aika: 17.12.2014 klo 19.00

Paikka: Jäälinmaja

Läsnä: Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Kari Kainua, jäsen
Otto Moilanen, jäsen
Leo Karjalainen, jäsen
Juha Lumila, 1. varajäsen
Markku Vuolteenaho, 4. varajäsen

Lisäksi paikalla olivat vierailijat:
Kari Tiri
Eero Marttila
Jukka Pekkanen
Kari Arontie

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Varapuheenjohtaja Ismo Uuskoski avasi kokouksen ja toivotti osanottajat terve-tulleeksi. Ismo Uuskoski toimi kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Otto Moilanen. Aiemmin sovitun käytännön mu-kaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5. Vierailijoiden esitykset

Jukka Pekkanen oli omasta aloitteestaan tutkinut ja selvittänyt alustavasti rau-tasaostuman ominaisuuksia ja mahdollisuuksia tehostaa lietteen erotusta ja ra-vinteiden vähentämistä Jäälinjärveen tulevista vesistä. Hän oli mm. todennut, että rautasaostuma ei ole magneettista. Sen sijaan sähkökenttään saostuma reagoi; pienellä jännitteellä tosin heikosti (elekrokoagulaatio) mutta korkealla jännitteellä hyvin voimakkaasti (elekroforeesi). Menetelmien soveltuvuudesta ei voida tällä perusteella esittää mitään arviota. Tutkitut näytteet olivat sedimentoitunutta ainesta. Erikseen pitäisi tutkia hiutaleiden käyttäytymistä virtaavassa vedessä.

Lisäksi kuultiin näkemyksiä mikrobien ja kasvien yhteistyöstä veden puhdistu-misprosessissa. Erityisen kiinnostavia olivat keinotekoisesti rakennettavat kellu-vat saaret, joissa näille prosesseille luodaan suotuisat olosuhteet. Näillä proses-seilla voidaan vaikuttaa erityisesti ravinteisiin. Todettiin, että Kalamäen kosteik-koa toteutettaessa mahdollisuus keinosaarten rakentamiseen otetaan huomioon.

Kari Arontie esitteli Jäälistä ja vesienhoidosta ottamiaan valokuvia ja kertoi ole-vansa valmis tukemaan yhdistyksen toimintaa kuvamateriaalia tuottamalla ja ja-lostamalla. Todettiin, että yhdistys tarvitsee mm. multivisioesityksen toiminnas-taan. Esityksen tuottaminen vaatii vähintään yleispiirteisen käsikirjoituksen. Multivisio pyritään tuottamaan tulevaan kesään mennessä. Pikatoimituksena sovittiin joulutervehdykseen soveltuvasta kuvasta.

6. Tilannekatsaus

Taloustilanne

EAKR-hanke on valmistunut ja julkaistu 25.11.2014 osoitteessa http://www.vesienhoidonkasikirja.fi. Osoitteeseen pääsee myös yhdistyksen sivujen kautta. Käsikirjasta on tullut hyvin myönteistä palautetta erityisesti tutkija- ja vir-nanomaistahoilta. Nettikäsikirjaa oli ladattu marraskuussa yli 300 kertaa.

Todettiin, että yhdistyksen kassatilanne oli olennaisesti helpottunut, kun EAKR-hankkeen maksatus oli saatu päätökseen yllättävän nopeasti. Lisäksi K-Supermarket Jääli oli maksanut ennakkorahoitusta myöhemmin myytävistä Jää-linjärvi-kasseista.

Parantuneen kassatilanteen ansiosta yhdistys on maksanut takaisin jäseniltä ottamansa lainat, sopimusten mukaiset vahingonkorvaukset sekä aiemmin hankittavaksi päätetyn hoitokalastusveneen.

ELY-keskukselle on jätetty maksatushakemus vuonna 2013 myönnetyn avustuspäätöksen perusteella. Oulun kaupungille esitetty tukihakemus on edelleen käsittelyssä. Metsäkeskuksen päätös mm. Kalamäen kosteikon rahoittamisesta on edelleen voimassa.

Pienehkö osa jäsenmaksuista on edelleen maksamatta. Maksumuistutusten toi-mittamista vaikeuttaa seikka, että kaikilla ei ole sähköpostiosoitetta, ja osa jäse-nistä ei ole ilmoittanut lainkaan yhteystietoja. Muistutuksia on toimitettu kolmessa erässä niille, joilta on tiedossa jokin yhteystieto, joko sähköposti, katuosoite tai puhelinnumero.

Päätettiin seuraavista maksuista:
• Birger Ylisaukko-ojalle maksetaan kilometrikorvaukset vuosilta 2013 ja 2014 ajopäiväkirjan perusteella
• Eero Laineelle maksetaan vuoden 2013 vesistökunnostuspäivien matkakustannukset Lahteen kohtuullisen laskun mukaan
• Ismo Uuskoskelle korvataan raivaussahan vaurioitumisesta johtunut vahinko, joka aiheutui virheestä yhdistyksen toimittamassa polttoaineessa
• Otto Moilaselle maksetaan kohtuullinen korvaus moottorikelkan ja mönkijän käyttämisestä vesienhoitotöissä.

Heikkisentien viemäröinti

Viemärin runkojohto on lähestulkoon valmis. Osa kiinteistöistä on jo liittynyt vie-märiin. Pienehkö osaa liittyy vasta talven jälkeen. Oulun Vesi liikelaitos ja ura-koitsija ovat kokeneet asukkaiden ja muiden paikallisen toimijoiden suhtautumi-sen erittäin myönteiseksi.

7. Hankkeiden valmistelu

Kalamäen kosteikko

Esisopimuksen mukaiset edellytykset kosteikkoalueella sijaitsevan, Kantolan ti-lasta erotetun Kuusikon tilan ostamiseen ovat täyttyneet ja kauppa tehdään 30.12.2014.

Puuston poistamiseen Henttulan tilan alueelta on annettu valtakirja Kiimingin metsänhoitoyhdistykselle. Samaan valtakirjaan liitetään muutkin alueet sitä mu-kaa kuin edellytykset siihen syntyvät.

Edellisessä kokouksessa nimetty työryhmä oli tutustunut kosteikon rakentamis-kohteeseen maastossa. Sihteeri esitteli sen pohjalta kehittyneen suunnitelman luonnoksen (liite). Päätettiin, että suunnitelmaluonnoksen pohjalta voidaan edetä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Päätettiin tilata Pipelife Oy:ltä tarjouksen mukainen ohituskaivorakenne Kalamäen patoon. Ohituskaivo pyritään asentamaan tammikuussa samalla kun patomateriaalien varastointialue tasataan tarvetta vastaavaan kuntoon. Konetyö tilataan viemäriurakoitsijalta, jonka kone on valmiina alueella.

Kokko-ojan haara

Todettiin, että Ukkolan tilan omistajat suostuvat myöntämään yhdistykselle pysy-vän käyttöoikeuden tilan Kokko-ojan haarassa sijaitsevaan palstaan. Päätettiin tehdä sopimus.
Korteojan kosteikko

Päätettiin, että Korteojan kosteikon virtausuria täydennetään niiltä osin kuin työt jäivät edellisenä talvena kesken huonojen kantavuusolojen vuoksi. Lisäksi teh-dään Korteojan uomaan Heikkisentien rummun yläpuolelle pohjakynnys.

8. Muut esille tulevat asiat

Kari Tiri totesi, että toiminta-avustuksen hakeminen Jäälin suuralueen yhteistyöryhmältä on parhaillaan ajankohtaista.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 5.2.2015 klo 18 Jäälinmajalla.
10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

Vakuudeksi
Ismo Uuskoski                                    Birger Ylisaukko-oja
kokouksen puheenjohtaja                  sihteeri
Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
Otto Moilanen
pöytäkirjantarkastaja

Posted on 27 joulukuun, 2014, in Hallituksen kokoukset, pöytäkirjat and tagged , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: